Definice SME

Definice SME

1. Definice

Malý a střední podnik („SME“) je definován jako podnikatelský subjekt, který:
a) má méně než 250 zaměstnanců (počítáno jako zaměstnanci na plný úvazek),
b) splňuje kritérium nezávislosti.

Způsobilými subjekty jsou autonomní malé a střední podniky (dále jen MSP), které měly před Projektem méně než 250 zaměstnanců (pozn. 1).
Pro financování prostřednictvím EIB nejsou způsobilé finanční holdingové společnosti průmyslových skupin a leasingové společnosti přidružené ke specifickým výrobcům.


2. Kritérium nezávislosti
MSP jsou obecně považovány za autonomní v případě, že:
(i) méně než 25 % jejich vlastního kapitálu je vlastněno jinou společností; nebo
(ii) 25 % nebo více jejich vlastního kapitálu je vlastněno jinou společností, ale tato skupina zaměstnává celkově méně než 250 zaměstnanců (pozn. 2); nebo
(iii) 25 % nebo více vlastního kapitálu je vlastněno státním orgánem A tento státní orgán je místním orgánem s ročním rozpočtem nepřesahujícím 10 mil. EUR a méně než 5000 obyvateli; nebo
(iv) 25 % nebo více vlastního kapitálu je vlastněno společnostmi nebo institucemi v souladu s výjimkami detailně popsanými v Doporučení EK č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003, Článek 3, Odstavec 2 (tedy fondy 

Pozn. 1: Přepočet na plný pracovní úvazek
Pozn. 2: U neautonomních společností je při výpočtu počtu zaměstnanců třeba přičíst počet zaměstnanců v nadřazených nebo podřízených společnostech. U partnerských společností (společnost vlastní mezi 25% a 50% vlastního kapitálu jiné společnosti): Počet zaměstnanců financovaného MSP je třeba sečíst s počtem zaměstnanců partnerské společnosti vypočítaným na základě procentuální účasti v této společnosti. U propojených společností (společnost vlastní více než 50% vlastního kapitálu jiné společnosti): Počet zaměstnanců financovaného MSP je třeba sečíst s celkovým počtem zaměstnanců propojené společnosti. Součet zaměstnanců musí zahrnovat všechny partnerské společnost přímo nadřízené nebo přímo podřízené financovanému MSP a rovněž všechny propojené společnosti:


Průvodce
|