Frekventované dotazy

Údaje o klientech

1. Co si lze představit pod pojmem Nebankovní registr klientských informací?

Nebankovní splátkový registr je obdobou bankovního úvěrového registru. Jedná se o velmi dobře zabezpečenou databázi informací o klientech, kteří jsou ve splátkovém vztahu s některou leasingovou společností nebo poskytovatelem spotřebitelských úvěrů. Splátkový registr umožní rychle si udělat u každého klienta obrázek o jeho závazcích, a lépe tak posoudit jeho schopnosti splácet případný další závazek v podobě leasingu, splátkového prodeje nebo spotřebitelského úvěru. Leasingové společnosti a poskytovatelé splátkového prodeje budou moci díky splátkovému registru nabízet svým klientům kvalitnější finanční produkty. Nebankovní registr klientských informací existuje z obdobných důvodů jako bankovní úvěrový registr, tj. omezení rizik plynoucích z nesolventnosti nebo podvodného jednání některých zákazníků. Cílem je také zamezit nadměrnému předlužování jednotlivců ještě dříve, než se tento fenomén známý např. ze Spojených států začne vyskytovat ve významné míře i v České republice.

2. Proč přesně nebankovní registr klientských informací vzniká a jaký bude jeho význam?

Ztráty leasingových společností a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů způsobené poskytnutím služeb "špatným" klientům (tzn. těm, kteří nespláceli) jsou značné. Nemalé byly a jsou také prostředky vynakládané na vymožení dlužných částek, resp. na získání např. pronajímaných automobilů. Příslušné nebankovní instituce si již dlouho uvědomují, že budou-li dostupné informace o splátkové historii jednotlivých klientů, bude snadnější vyvarovat se poskytnutí služeb "špatným" klientům a naopak podpořit obchody s dobrými klienty. Díky registru dojde ke zkvalitnění vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, urychlí se proces posuzování žádostí o leasingy, splátkové prodeje nebo spotřebitelské úvěry, nebankovním subjektům se sníží pracnost a náklady spojené s posuzováním žádostí. Dobří klienti nebudou "doplácet" na nedisciplinované klienty. Snížená rizikovost poskytování služeb může znamenat zvýšení celkové sumy kontraktů poskytnutých těmito nebankovními subjekty. Dlouhodobý efekt fungování splátkového registru se může projevit dokonce v růstu HDP. V tzv. "starých zemích" EU a USA je tento bezpečnostní nástroj obvyklý. Nebankovní registr sníží náklady leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje na poskytování jejich služeb a tím je i zlevní pro klienty a zajistí k nim zákazníkům rychlý přístup. Jde o standardní nástroj, bez něhož by tento český sektor nikdy nedosáhl západních standardů a nemohl by se dále rozvíjet.

Na začátek stránky

3. Jaké společnosti NRKI využívají? Je jejich počet konečný?

NRKI mohou používat společnosti, které mají uzavřeny smluvní vztahy se sdružením LLCB provozujícím NRKI. Počítáme s tím, že počet těchto společností se bude do budoucna zvyšovat. Tyto společnosti zároveň mohou (ale nemusí) být členy Sdružení LLCB.
Počet členů se průběžně mění a aktuální seznam je k dispozici na www.llcb.cz

4. Kteří klienti budou vedeni v registru?

V registru budou vedeny fyzické i právnické osoby (občané, živnostníci, firmy), které jsou s některou leasingovou společností nebo poskytovatelem splátkového prodeje - a současně účastníkem registru - ve splátkovém vztahu. V registru budou také vedeny osoby, které o leasing či o spotřebitelský úvěr teprve žádají. Budou tam klienti dobří i špatní, ale jejich uvedení v registru je podmíněno jejich souhlasem.

Na začátek stránky

5. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi bankovním úvěrovým registrem a nebankovním registrem klientských informací?

V bankovním úvěrovém registru organizovaném CCB jsou vedeny pouze fyzické osoby a to včetně živnostníků. Banky podle zákona o ochraně osobních údajů nepotřebují souhlas svých klientů se zařazením jejich údajů do registru, protože ten funguje na základě bankovního zákona.

V nebankovním registru klientských informací budou vedeny fyzické i právnické osoby, tj. normální občané, živnostníci i velké společnosti. K tomu, aby mohly jejich údaje být zařazeny do registru, musí leasingové společnosti nebo poskytovatelé spotřebitelských úvěrů získat souhlas příslušného subjektu podle zákona o ochraně osobních údajů.

6. Jaké informace o mě budou v registru uloženy?

V registru budou kromě jména, rodného čísla a adresy resp. názvu společnosti, sídla a identifikačního čísla uloženy pozitivní i negativní informace o klientovi, ale jejich uvedení v registru je podmíněno jeho souhlasem. Pozitivními informacemi se rozumí např. počet sledovaných uzavřených leasingových obchodů, celková angažovanost, typy úvěrových produktů, počet úvěrových produktů, výše měsíční splátky apod. Negativními informacemi se rozumí např. objem pohledávek po splatnosti, počet dní po splatnosti apod. Dále bude registr obsahovat údaje o tom, zda a u koho právě žádáte o nějaký splátkový produkt.

Informace budou v registru uchovány maximálně 4 roky, tzn. např. pokud nějakým způsobem porušíte leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, po čtyřech letech budete z hlediska splátkového registru opět začínat s čistým stolem.

Na začátek stránky

7. Jak se do registru informace o mé osobě dostanou?

V případě, že jste potenciálním či existujícím klientem jedné ze společností využívajících registr a dáte k tomu této společnosti svůj souhlas, je oprávněna dotázat se na vaši úvěrovou historii do NRKI. V případě, že už jste jejím existujícím klientem, bude vykazovat každý měsíc do NRKI aktuální stav splácení vaší leasingové či úvěrové smlouvy.

8. Mám možnost zabránit vložení mých údajů do registru?

Ano, pokud máte vážný důvod pro to, aby se leasingová či splátková společnost, u které žádáte o její produkt, nemohla dotázat na vaši úvěrovou historii do registru, nejste samozřejmě povinen ji k tomu dát svůj souhlas. Ten je nezbytným předpokladem pro vložení vašich údajů i pro učinění dotazu na vaši osobu do registru. Odmítnutí souhlasu ovšem také znamená, že leasingová či splátková společnost nebude moci při schvalování žádosti klienta o leasing, spotřebitelský úvěr či splátkový prodej využít všech dostupných informací o bonitě klienta, a může tak mít dopad na konečné podmínky, za jakých bude produkt poskytnut. Samotné odmítnutí souhlasu však nemůže být důvodem zamítnutí.

9. Můžu nechat vymazat některé údaje v registru?

Ano, v případě, že jsou chybné a nelze je opravit nebo že byly zařazeny do registru bez vašeho souhlasu. V Klientském centru LLCB můžete požádat o výpis z registru, ve kterém můžete zkontrolovat, zda jsou údaje o vás vedené v pořádku.

Na začátek stránky

10. Jaký má pro mě jako dobrého klienta registr přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost leasingová společnost nebo poskytovatel splátkového prodeje uvidí ve vaší splátkové zprávě. Leasingová společnost nebo poskytovatel spotřebitelských úvěrů na vás okamžitě bude pohlížet jako na známého solidního zákazníka a to se projeví v nabídce a požadavcích. Pravděpodobně dostanete peníze bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či špatný. Obecně řečeno vám dobrá historie v registru zajistí lepší přístup k lepším finančním produktům.

11. Pokud mi bude zamítnuta žádost o úvěr, dozvím se, zda to bylo z důvodů informací o mě vedených v registru klientských informací?

Je na společnosti, kterou o úvěr žádáte, zda vám sdělí příčinu odmítnutí vaší žádosti. Její povinností to však není. Informace z nebankovního splátkového registru jsou však pouze částí schvalovacího procesu, proto společnosti většinou nechtějí klientovi identifikovat, jakou váhu jednotlivé části schvalovacího procesu mají. Tím by jejich schvalovací procesy pozbyly na účinnosti.

12. Pokud někomu ručím za leasing, splátkový prodej nebo spotřebitelský úvěr, objeví se informace o mě v registru klientských informací?

Ano, registr zaznamenává i ty úvěrové či leasingové operace, u kterých figurujete v roli ručitele či spoludlužníka.

Na začátek stránky

13. Proč po mě leasingové společnosti a poskytovatelé splátkového prodeje vyžadují souhlas k výměně osobních údajů?

Váš souhlas k výměně osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vložení vašich údajů i pro učinění dotazu na vaši osobu do registru. Souhlas vlastně umožňuje dobrým klientům, aby jejich úvěrová historie byla k dispozici také ostatním subjektům, a klient tak získal výhody plynoucí z referencí uvedených v registru. Prostřednictvím registru tak klient může získat lepší přístup k velmi široké nabídce finančních produktů.

14. Může mi leasingová společnost nebo poskytovatel spotřebitelských úvěrů odmítnout úvěr i přes to, že všechny požadavky a náležitosti splním, pokud se rozhodnu neposkytnout svá data?

Leasingová společnost nebo poskytovatel spotřebitelských úvěrů rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí svých služeb na základě komplexního posouzení vaší žádosti. Pokud je součástí žádosti souhlas klienta se zpracováním osobních údajů ve splátkovém registru a vy tento odmítnete podepsat, příslušný nebankovní subjekt musí toto odmítnutí zahrnout do celkového posouzení vaší důvěryhodnosti. Je to podobné, jako když chcete koupit automobil a máte zájem o prohlídku servisní knížky vozidla. Pokud vám ji prodávající neukáže, je pro vás celé rozhodování složitější. Nicméně konkrétní posouzení konkrétní žádosti je vždy otázkou politiky konkrétní leasingové společnosti nebo poskytovatele spotřebitelských úvěrů a samotné poskytnutí osobních údajů nemůže být důvodem pro odmítnutí poskytnutí leasingu či splátkového prodeje.

Na začátek stránky

15. Jak je NRKI zabezpečeno před nebezpečím úniku dat?

Bezpečnost údajů v registru NRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i klienti tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných certifikační autoritou. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému. Bylo uděláno všechno pro to, aby tyto informace nemohl nikdo zneužít ani v nejmenší možné míře. NRKI funguje na platformě EURISC společnosti CRIF, která jej provozuje již více než 10 let pro účely úvěrového registru v Itálii. Za tuto dobu nedošlo k jedinému informačnímu úniku, stejně tak nedošlo k jedinému informačnímu úniku za téměř tři roky, po které funguje BRKI (Bankovní registr klientských informací) provozovaný také společností CCB.

16. Existuje něco podobného také v zahraničí?

Jistě. Úvěrové registry fungují v zahraničí již desítky let. V západním světě je to naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly registry založeny nedávno, anebo se na jejich tvorbě stále pracuje. Dokonce existuje výměna údajů i mezi jednotlivými zeměmi. Klienti v zemích, kde registry fungují jako tradiční součást ekonomiky, přímo vyžadují, aby jejich věřitel informace o nich do registru předával. Mají jistotu, že na ně ostatní budou pohlížet jako na solidní klienty.

17. Proč má klient dávat souhlas se zpracováním dat?

Protože je to pro klienty výhodné. Klient dává souhlas k tomu, aby jeho údaje mohly být zpracovávány ve splátkovém registru. V registru se budou moci na klienta dotázat leasingové společnosti nebo poskytovatelé splátkového prodeje, u kterých klient žádá o poskytnutí služeb. Tyto společnosti díky registru lépe poznají daného klienta a mohou mu nabídnout takové podmínky, které odpovídají jeho platební morálce. Dá se předpokládat, že dobrá splátková historie výrazným způsobem urychlí a zjednoduší přístup k dalším službám.

Na začátek stránky

Přístup k informacím

18. Na co potřebují leasingové společnosti a poskytovatelé splátkového prodeje vědět informace o dalších leasingových a spotřebitelských závazcích žadatele? Nehrozí zneužití?

Ve splátkovém registru jsou tyto informace vedeny pro vytvoření jasného obrazu stávajících závazků nového klienta. Cílem je ochránit leasingové společnosti a poskytovatele spotřebitelských úvěrů před klienty, kteří nebudou splácet, a samotné klienty zase před jejich předlužením. Zneužití údajů zamezuje Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Nebankovní splátkový registr je plně v souladu s tímto zákonem a striktně ho dodržuje. Nad dodržováním zákona bdí jednak vnitřní mechanismy CCB a členských společností registru, tak přímo Úřad pro ochranu osobních údajů.

19. Kdo všechno může k mým informacím v registru?

Hlavním uživatelem nebankovního splátkového registru jsou leasingové společnosti a poskytovatelé splátkového prodeje, kteří se k vašim informacím mohou dostat pouze v případě, že vy sám je aktivně žádáte o leasing, splátkový prodej či spotřebitelský úvěr a poskytnete jim souhlas k přístupu k vašim údajům. Dále se pak ke zprávám v registru mohou dostat zaměstnanci klientského centra LLCB, a to pouze v případě vašeho zájmu o opravu některých chybných údajů.

20. Mohou k nebankovnímu splátkovému registru také bankovní subjekty?

Spojení bankovního a nebankovního registru (BRKI a NRKI) je plánováno co nejdříve po spuštění nebankovní části registru. Spojením obou registrů tak bude historie splácení klienta v oprávněných případech k dispozici finančním institucím napříč celým trhem, a umožní tak nejen snížit riziko uživatelů registru, ale také zvýhodnit podmínky poskytované klientovi bankou, leasingovou společností či společností poskytující splátkový prodej. Všechny tyto instituce budou mít totiž možnost sdílet informace o platební historii klienta a dobře rozeznat potenciálního bezproblémového klienta, kterému mohou nabídnout lepší službu, od klienta rizikového.

Na začátek stránky

21. Mohou nebo budou mít přístup k registru také zahraniční leasingové společnosti a poskytovatelé splátkového prodeje?

Máte-li na mysli společnosti, které sídlí v zahraničí, tak ne. Žádné subjekty v zahraničí nemají přístup k českému splátkovému registru. Přístup k registru mohou mít pouze české pobočky zahraničních společností, které podnikají v České republice a podléhají českým zákonům. V dlouhodobém výhledu ale lze předpokládat propojení úvěrových registrů v rámci Evropské unie, jakmile to legislativní prostředí umožní.

22. Kolik mě splátková zpráva z registru bude stát?

Pokud o vaši splátkovou zprávu zažádá některá z členských společností registru, nebude vás to stát nic, protože poplatek zaplatí příslušná společnost. Požádáte-li o svou splátkovou zprávu vy osobně, získáte ji drobný manipulační poplatek ve výši 100 Kč za běžný výpis (termín doručení do 1 měsíce) a 200 Kč za expres výpis (obdržíte ho na místě).

23. Zvýší se pro mě výsledná suma leasingu, splátkového prodeje či spotřebitelského úvěru tím, že společnost používá a platí za registr?

Společnosti samozřejmě platí za poskytování splátkových zpráv. Ve srovnání s některými metodami prověřování, jenž společnosti musely využívat v minulosti, je naopak registr mnohem levnějším zdrojem informací k rozhodnutí o leasingu či spotřebitelském úvěru. Takže je to naopak. Úvěrová zpráva může cenu peněz pro klienta zlevnit a navíc významně urychlit získání splátkového prodeje, spotřebitelského úvěru či leasingu.

Na začátek stránky

24. Proč nejsou data zpracovávána v České republice?

Náklady na vývoj systému tohoto druhu jsou velmi vysoké. Také požadavky na zabezpečení serverů, kde je databáze uchovávána, jsou natolik vysoké, že celkové investice by dosahovaly částky převyšující možnosti českého finančního trhu. Proto autoři projektu považují za rozumné využívat již existujícího systému italské společnosti CRIF v Boloni, byť je to mimo území ČR. Vzdálenost nemá na rychlost přenosu prakticky žádný vliv a finanční náklady na přenos dat jsou díky používaným moderním technologiím minimální. Navíc Itálie patří mezi země, jejichž legislativa týkající se ochrany osobních údajů, je kompatibilní s legislativou u nás. Proto nehrozí porušení bankovního tajemství ani zneužití vašich osobních údajů. V době moderních informačních technologií není ani tak důležité, zda zpracování probíhá v Praze, Brně či Boloni, ale spíš jaké je zabezpečení a riziko zneužití dat. Přenos dat mezi Prahou a Boloňou je zcela v souladu se zákonnými úpravami.

25. Budou mít k registru přístup i italské subjekty, když jsou data zpracovávána tam?

K registru nebudou mít přístup žádné italské ani jiné zahraniční subjekty s výjimkou společnosti CRIF, která provádí automatizované zpracování úvěrového registru. Zaměstnanci CRIF mají umožněn přístup k systému pro zpracování jen v krizových a mimořádných situacích, kdy by mohlo dojít k poškození či opravě databáze. Bezpečnostní parametry však neumožňují data z úvěrového registru nikterak zneužít.

26. Mám po podepsání souhlasu vůbec možnost ovlivnit, kdo bude mít k mým informacím přístup?

Podpisem souhlasu opravňujete potenciálního věřitele - leasingovou společnost nebo poskytovatele splátkového prodeje - k tomu, aby se dotázal ve splátkovém registru na vaši splátkovou zprávu. Zároveň může informace o nově uzavřeném splátkovém vztahu s vámi tento věřitel poskytnout do splátkového registru, kde je k dispozici ostatním uživatelům, avšak pouze za předpokladu, že k tomu mají váš souhlas. Komu poskytnete souhlas, ten má právo i do registru nahlédnout.

Na začátek stránky

27. Chápu, že společnost může chtít informace o mě v případě, že ji žádám o leasing, splátkový prodej nebo spotřebitelský úvěr. Jak ale zajistíte, aby nepožadovala informace i v případech, kdy ji například vůbec nekontaktuji. Tzn. mám například leasing u CAC Leasing, nemůže například získat moje informace ŠkoFIN, aniž jej o leasing požádám?

Každá společnost jako uživatel systému musí podepsat smlouvu, která ji opravňuje k přístupu do registru. Právo na získání splátkové zprávy vzniká v okamžiku, kdy společnost žádáte o některý z leasingových či úvěrových produktů, nebo když již nějaký takový produkt využíváte. Společnost by se dotazem na vás v rozporu s výše uvedeným přístupovým právem dostala do rozporu se smlouvou a byla by okamžitě sankcionována.

28. Kdo má právo obecně o informace žádat? Jakou mám záruku, že je neposkytnete i společnostem, jenž jsou nedůvěryhodné?

Právo žádat informace z registru má taková společnost, která má podepsanou smlouvu s provozovatelem registru a s níž jste ve splátkovém vztahu nebo si o vznik takovéhoto vztahu zažádáte. ("Zažádáte" znamená, že jste podepsal žádost o leasing, splátkový prodej nebo spotřebitelský úvěr). Navíc u leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje platí ještě to, že jim musíte k přístupu do registru dát souhlas. Zároveň tyto společnosti musí plnit řadu smluvních závazků, které jsou kontrolovány. O tom, kdo se dostane k vašim údajům, tak rozhodujete vy.

29. Není výměna informací porušením zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.?

Výměna tohoto druhu informací, tj. informací o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti klientů, je společnostem umožněna za přísného dodržování tohoto zákona. Aby vaše údaje mohly být přístupné všem společnostem, které se na provozování registru podílejí, je vyžadován váš písemný souhlas. Bezpečnostní opatření zajistí, že ochrana osobních údajů nebude porušena a informace nebudou zneužity.

Na začátek stránky

30. Jaká jsou bezpečnostní opatření, která mají zabránit úniku mých osobních údajů z registru?

Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i klienti tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných certifikační autoritou. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému.

31. Jak zajistíte, aby společnosti informace nezneužívaly k marketingovým aktivitám? Například, když zjistí, že jsem schopen splácet vysoký leasing, že mě nebudou obtěžovat svými nabídkami produktů?

Společnost nezjistí, že jste dobrý klient, pokud ji sám nebudete kontaktovat a nedáte jí k tomu podnět. Může se totiž na vás "zeptat" jen pod podmínkou, že jste její stávající klient, který od ní čerpá leasing (splátkový prodej nebo spotřebitelský úvěr), anebo že u ní právě o zmíněné žádáte. Není tedy možné, aby se na vás dotázala jiná společnost (už jen z toho důvodu, že o vás nemá dostatečné identifikační údaje - jméno a rodné číslo k dotazu nestačí). A pro samotné obesílání nabídek můžete jednoduše požádat společnost, aby tak v budoucnu nečinila.

Na začátek stránky

32. Jaké údaje budou o mně (klientovi společnosti) v registru uchovávány a vyměňovány? Budou tam informace o bankovních účtech?

V registru budou kromě jména, rodného čísla a adresy také veškeré leasingové či úvěrové vztahy s leasingovými společnostmi a poskytovateli splátkového prodeje. Bude tam počet existujících smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků. Dále bude registr obsahovat údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký leasingový či úvěrový produkt.

33. Co když některý z "mých" údajů bude chybný a já díky tomu budu mít problémy se získáním leasingu nebo úvěru?

Pokud zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v registru je chybný, obraťte se na provozovatele registru, společnost CCB. Ta je povinna údaj zablokovat a opravit, je-li to možné. (Je-li údaj zablokován, znamená to, že jej žádná společnost neuvidí.) Pokud není možné údaj opravit, bude smazán.

Na začátek stránky

Kdy je klient zařazen do registru

34. Pokud překročím limit na své kartě, dostanu se automaticky do registru?

Velmi důležité je, o jaký typ karty se jedná. Pokud je to karta vystavená např. poskytovatelem spotřebitelských úvěrů, pak jste v registru veden od počátku vzniku splátkového vztahu a nezáleží na tom, zda se pohybujete v rámci daného úvěrového limitu, či ho překračujete. V případě kreditní či platební karty vydané bankou se do registru NRKI nedostanete. Je-li tato banka uživatelem bankovního registru, pak údaje o této operaci zasílá do něj. Po plánovaném propojení obou registrů budou údaje z obou k dispozici v oprávněných případech uživatelům nebankovního i bankovního registru.

35. Pokud nesplatím jednu splátku třeba jen o jeden až dva dny, objevím se v registru jako neplatič?

Nikoliv. Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v registru zpravidla vůbec neobjeví, jelikož uživatelé registru aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně a to ještě navíc s několikadenní prodlevou tak, aby byl eliminován vliv transakční doby přenosu peněz.

36. Pokud se jednou dostanu do problémů se splácením leasingu nebo úvěru a tato skutečnost se objeví v registru, znamená to, že už budu mít do konce života problémy se získáním jakékoliv půjčky?

V žádném případě. Opozdíte-li se jednou či dvakrát se splacením leasingu či spotřebitelského úvěru, ale ve zbylých případech jste bezproblémový klient, bude toto patrné ze splátkové zprávy. Společnost tedy uvidí, že to byla výjimečná situace a neznamená to, že jste špatný klient, který nemá nárok na leasing, splátkový prodej či spotřebitelský úvěr. Navíc informace se zaznamenávají v registru jen maximálně čtyři roky, proto žádný klient nebude mít "problémy do konce života".

Na začátek stránky

37. Mohu tento souhlas kdykoliv odvolat?

Svůj souhlas můžete odvolat a záleží na tom, jak je souhlas navázán na smluvní vztah s leasingovou společností nebo poskytovatelem spotřebitelského úvěru. Pokud je nutné splnit i ostatní smluvní podmínky, musíte pro účinné odvolání souhlasu splnit i další smluvní závazky jako např. okamžitě splatit požadovaný úvěr atd.

38. Když souhlas se zpracováním v registru neposkytnu, znamená to, že nedostanu požadovanou službu od společnosti, nebo že mi zruší stávající?

V žádném případě vám společnost nemůže zrušit stávající službu. Budete-li žádat o nový leasingový/úvěrový produkt, je pravděpodobné, že souhlas bude součástí žádosti a společnost k němu přihlédne stejně jako i k dalším informacím ze žádosti.

39. Mám leasingovou smlouvu a jednou nebo dvakrát jsem se opozdil s úhradou leasingové splátky. Znamená to, že jsem špatný klient a budu mít problémy získat další leasing/spotřebitelský úvěr?

V žádném případě. Opozdíte-li se jednou či dvakrát se splacením leasingu/spotřebitelského úvěru, ale ve zbylých případech jste bezproblémový klient, bude toto patrné z úvěrové zprávy. Dotyčná společnost tedy uvidí, že to byla výjimečná situace a neznamená to, že jste špatný klient, který nemá nárok na další služby.

Na začátek stránky

40. Přinese mi registr coby osobě čerpající leasing (y)/spotřebitelský úvěr(y) nějaké výhody?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost společnost uvidí ve vaší splátkové zprávě. Společnost na vás okamžitě bude pohlížet jako na známého solidního zákazníka a to se projeví v její nabídce a požadavcích.

Pravděpodobně dostanete požadovanou službu bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či špatný. Ve vyspělých zemích, kde splátkové a úvěrové registry fungují již řadu let, si lidé často budují úmyslně od mládí svou splátkovou a úvěrovou historii, aby měli přístup ke špičkovým produktům.

41. Může klient odmítnout udělení souhlasu o poskytování osobních údajů dalším společnostem? Co to pro něj může znamenat?

Klient tak může učinit, avšak v tom případě každá leasingová společnost nebo poskytovatel spotřebitelských úvěrů posuzuje klienta přísnějším okem, protože jeho důvěryhodnost je narušena a toto odmítnutí se může stát důvodem pro zamítnutí jeho žádosti. Otázka zní: Proč by měl klient odmítnout nepodepsáním souhlasu poskytování osobních údajů dalším společnostem? Bojí se snad klient, že dotazem v registru a předáním údajů dalším účastníkům projektu splátkového registru vyjde najevo nějaké jeho závadové jednání?

42. Bude klientovi (při udělení souhlasu o poskytování osobních údajů dalším společnostem) sděleno, kterým institucím konkrétně budou informace prostřednictvím registru poskytovány? Bude seznam těchto institucí "taxativně" vymezen? Může klient dát souhlas jen některým institucím z tohoto seznamu?

Klient se může seznámit s aktuálními uživateli registru nejlépe na internetu. Věříme, že uživatelů bude přibývat a vždy se bude jednat o uživatele se shodnými právy a povinnostmi. Klient dává souhlas s poskytnutím svých údajů spolu s podepsáním leasingové či úvěrové smlouvy u té které společnosti. Tzn. může si vybrat, kterou firmu osloví a které dá svůj souhlas. Firmy, jenž jsou členy registru, ale s nimiž nemá klient co do činění - tzn. neposkytne jim souhlas - nemají k jeho informacím přistup.

Na začátek stránky

Dotazy na provozovatele registru

43. Co je CCB - Czech Credit Bureau vlastně za firmu? Jakou máte historii? Jakou můžete dát záruku?

CCB - Czech Credit Bureau, a.s. je společností, která vznikla primárně za účelem řešení úvěrového registru a jejímiž zakladateli a akcionáři jsou společnosti CRIF, Trans Union a fond Mozart Two. CRIF a TransUnion provozují obdobné projekty ve více než 15 zemích světa a poskytují projektu nezbytné know-how a finanční prostředky. Mozart Two poskytl znalosti českého trhu, kde působí v oblasti rizikového kapitálu. Dostatečným důkazem solidnosti je podle našeho názoru zkušenost našich akcionářů s obdobnými projekty, vložené finanční prostředky a zároveň více než desetiletá bezproblémová zkušenost s informačním systémem na zpracování osobních dat v Itálii. Za tuto dobu nedošlo k jedinému zneužití dat klientů a to má italský systém několikanásobně vyšší množství klientů a obsahuje více než 60 mil. záznamů.

44. Má CCB něco společného s leasingovou společností CCB - Finance?

Společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s. a CCB Finance, a.s. nejsou a nikdy nebyly nijak kapitálově ani personálně propojeny. Jedná se pouze o náhodnou podobu jmen.

Na začátek stránky

Dotazy ke sdílení údajů mezi registry

45. K jakému datu se plánuje zahájení sdílení dat mezi NRKI a BRKI (bankovní registr klientských údajů - tzv. úvěrový registr)?

Termín zatím nebyl určen. Sdílení dat mezi registry BRKI a NRKI bude nejprve nutné odsouhlasit projekt vzájemného propojení (sdílení dat) s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, (ÚHOS). Ke sdílení navíc bude zapotřebí dodržování principu tzv. "dvojího souhlasu" - nejprve poskytnu souhlas s uložením dat o kontraktu do sdílené databáze, a při další žádosti o nový produkt poskytnu souhlas další finanční instituci, aby se na mé údaje s mým souhlasem ve sdíleném registru podívala.

46. Jaký efekt přinese sdílení dat mezi registry účastníkům z řad společností a české ekonomice?

Efekt pro účastnické společnosti je očividný - snížení rizika nesplácených leasingů a spotřebitelských půjček. Co se týče české ekonomiky, lze vycházet ze studie Světové banky z roku 2000, která zkoumala úvěrové registry ve více než 30 zemích světa. Ta prokázala, že univerzální registry zvýšily procento schválených úvěrů v průměru o 11% oproti specializovaným registrům, například jen bankovním (při simulovaném 3% poměru odmítnutí). Z celkem 57 známých světových komerčních úvěrových registrů sledujeme jasnou převahu univerzálních registrů se sdílenými negativními i pozitivními daty ve vyspělých zemích, a v rozvíjejících se zemích je tento trend rychle následován.

Na začátek stránky

47. Kdo všechno by se sdílení mohl v budoucnosti účastnit? Mohou to být třeba poskytovatelé veřejných (komunálních) služeb, telekomunikační operátoři, zásilkové firmy apod.?

Zatím se uvažuje pouze o leasingových společnostech a poskytovatelích splátkového prodeje. Ve střednědobém horizontu to mohou být i telekomunikační operátoři, firmy distribuující plyn, elektřinu, vodárny a kanalizace, ale i například družstevní záložny a další. V případě sdílení platebních informací o společnostech je teoreticky možné i zařazení sledování platební morálky z obchodního styku.

48. Kde všude podobné sdílení funguje a s jakým přínosem?

Klientské informace se podobným způsobem sdílejí téměř všude ve vyspělých zemích Evropy s výjimkou Francie a Belgie. Celosvětově jsou podle studie Světové banky nebankovní data sdíleny a využívány společně s bankovními uživateli v komerčních úvěrových registrech v 55% případů. V zemích střední a východní Evropy jsou pokusy o sdílení nebankovních dat prozatím registrovány pouze v Polsku, i když soukromých informačních agentur poskytujících fragmenty B2B platebních informací je v každé středo- a východoevropské zemi několik.

49. Nepovede podobný registr k vydírání spotřebitelů, kteří raději zaplatí i neoprávněnou pohledávku, jen aby neměli negativní záznam a měli přístup k úvěrům?

Toto nehrozí, protože stejně jako v bankovním registru bude klientům umožněn přístup k jejich úvěrovým informacím v klientském centru a jakékoliv nesprávné nebo rozporované kreditní závazky budou mít možnost v registru označit a nechat opravit.

Na začátek stránky

50. Kdy budou záznamy z registru mazané a jak bude možné je opravovat / ohradit se proti jejich nesprávnosti?

Je potřeba vysvětlit, že se vlastně nejedná o nějaký třetí registr (bankovní, nebankovní, a sdílený). Budou jen dva, jejichž data bude možné za dodržení přísných podmínek sdílet. Oba se budou řídit stále stejnými pravidly, a pakliže bude příslušný datový záznam opatřen příznakem souhlasu ke sdílení mezi registry, bude tento záznam prostě k dispozici pro společnosti, s nimiž je konkrétní osoba v úvěrovém vztahu nebo do takovéhoto vztahu hodlá vstoupit. Data budou v registrech mazána čtyři roky po kompletním splacení závazků a šest měsíců po posouzení žádosti o úvěrový produkt v případě nerealizace obchodního případu. V bankovním registru jsou data o žádostech vedena delší dobu.

51. Bude do NRKI v budoucnosti mít přístup i státní správa, tj. např. finanční úřady a policie, kteří by tam uváděli daňové pohledávky a nezaplacené pokuty? Můžete to vyloučit?

Státní správa, mimo případů s příslušným soudním rozhodnutím, nebude mít do registru přístup.

52. Budou data z NRKI prodejná subjektům, které za ně budou ochotny zaplatit? Budou ta data hromadně přístupná?

Data nebudou ani určena k prodeji, ani nebudou hromadně přístupná. Stále bude platit princip reciprocity, uzavřené skupiny uživatelů a nemožnosti využívání dat pro jiné účely než sledování bonity klienta v momentu žádosti o nový produkt či monitoringu u stávajícího klienta. Zejména není umožněno využívání dat pro marketingové účely.

Na začátek stránky

|