Přeskočit na navigaci

Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing

ČSOB Leasing vám umožňuje čerpat různé dotační programy, které vám zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo refundují část nákladů na pořízení vlastní investice.

Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing poskytuje služby poradenství v oblasti výběru vhodného dotačního programu v rámci čerpání EU Fondů.  Zajistí zpracování žádosti o dotace a připraví i financování projektů prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing / ČSOB.

Kontaktujte nás:

Mobil: +420 731 533 028

           +420 736 513 554

E-mail: dotace@csobleasing.cz

V rámci Centra dotačního poradenství (CDP ČSOBL) zpracováváme přednostně žádosti klientů, u kterých je potenciál ke spolufinancování strojů nebo technologií,  tzn. specializujeme se na:

 • PRV (Program rozvoje venkova) - všechna opatření
 • OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) - především podprogramy Potenciál, Inovace, Aplikace, Technologie, Nízkouhlíkové technologie (na žádost klienta ale i Marketing nebo Nemovitosti)

Pro naše VIP klienty jsme schopni zpracovat i žádost do IROP, OPŽP, OPVVV  nebo OPZ (primárně se na ně ale nezaměřujeme).


Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení

Pokud chce klient nakoupit zemědělské nebo lesnické stroje, investovat do nezemědělských činností, agroturistiky atd., jsme mu schopni obratem odprezentovat odpovídající opatření - Program rozvoje venkova (PRV) má opravdu široký záběr. Zjednodušeně se dá říct, že pokud má zemědělský podnikatel konkrétní projektový záměr, najdeme pro něj odpovídající dotační program.

 • V rámci PRV se zaměřujeme především na následující opatření:

  4.1.1 Investice do zemědělských podniků

  • maximální míra podpory: 40% způsobilých výdajů + 10 % pro mladé začínající zemědělce
  • podpora investic do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu,pořízení speciálních mobilních zemědělských strojů a nákupu zemědělských nemovitostí

  4.2.1 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  • maximální míra podpory: 40% způsobilých výdajů
  • podpora na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků; na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov; podporu investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování; investice vedoucí ke zvyšování kvality a monitoringu kvality produktů; investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)

  6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

  • výše podpory: 45.000 EUR (z toho 50 % po schválení, 45 % po žádosti o platbu po 2 letech, 5 % po 4 letech plánu)
  • podpora stavebních nákladů (nová budova, rekonstrukce), pořízení strojů, technologií a vybavení, nákup pozemků a budov v rámci rozšíření výroby (+nákup zvířat, sadby, osiv, krmiv a hnojiv)

  6.4.1 Investice do nezemědělských činností

  • maximální míra podpory: 45 % způsobilých výdajů malý podnik / 35 % střední podnik/ 25% velký podnik
  • podpora stavebních nákladů (nová budova, rekonstrukce, přestavba), nákup pozemků a budov, pořízení strojů a technologií, vybavení včetně nábytku a IT pro nezemědělskou činnost

  6.4.2 Podpora Agroturistiky

  • maximální míra podpory: 45 % způsobilých výdajů malý podnik / 35 % střední podnik/ 25% velký podnik
  • podpora stavebních nákladů na novou budovu/ rekonstrukci malokapacitního ubytovacího zařízení (6 - 40 lůžek), zřízení přidruženého stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury (sportoviště), na pořízení nezbytného zařízení a vybavení, včetně výpočetní techniky či požární nádrže

  8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

  • maximální míra podpory: 50% způsobilých výdajů
  • podpora na pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů ke zpracování potěžebních zbytků, strojů, technologií a zařízení pro přípravu půdy před zalesněním a pro lesní školkařskou činnost

  8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

  • maximální míra podpory: 50% způsobilých výdajů
  • podpora na pořízení strojního vybavení pilnic (odkorňovače, pily, značení dřeva, odsávání třísek, třídění), na sušárny a impregnační zařízení, mokré sklady dříví, manipulační techniku (vozíky a jeřáby), nákup pozemku, stavební úpravy

  16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

  • maximální míra podpory: 50% způsobilých výdajů
  • podpora na provozní náklady spolupráce a přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (investice do nových zemědělských produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, stavební investice)

  16.2.2 - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

  • maximální míra podpory: 50% způsobilých výdajů
  • podpora na provozní náklady spolupráce a přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií (investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, stavební investice)

Financování zemědělců s podporou PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim zákazníkům, zemědělcům, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Zákazník získává subvenci k zaplaceným úrokům.


Dotace k financování strojů a zařízení pro průmyslová odvětví

K tomuto účelu nabízíme klientům součinnost k získání dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podporu lze získat v různých programech, přičemž největší zájem je tradičně o pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení. V těchto případech by se však mělo jednat o projekty s určitým stupněm inovace, aby byl potenciální bodový zisk projektu co nejvyšší. Šanci na dotační podporu mají také projekty související s průmyslovým výzkumem (zřízení a rozvoj výzkumných a vývojových center).

 • V rámci OPPIK se zaměřujeme především na následující programy:

  Program Technologie

  • maximální míra podpory: 45% způsobilých výdajů
  • podpora na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporovanými obory jsou zpracovatelský průmysl a nakládání s odpady; program je omezen na podporované regiony

  Program Inovace

  • maximální míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • podpora produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací

  Program Aplikace

  • maximální míra podpory: reálně 57,5 %, zvýhodnění v případě partnerství s výzkumnou organizací
  • podpora na aplikaci výsledků výzkumu do praxe (pořízení nástrojů/přístrojů/vybavení, režijní/provozní/ mzdové náklady, patenty atd.)

  Program Potenciál

  • maximální míra podpory: 50% způsobilých výdajů
  • podpora založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra)

  Program Nízkouhlíkové technologie

  • maximální míra podpory: 75% způsobilých výdajů (opatření a)), 80% způsobilých výdajů (opatření b)), 45% způsobilých výdajů (opatření c))
  • podpora pořízení elektromobilů a (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic, zavádění technologií akumulace energie, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin a na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Financování průmyslových firem s podporou ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka, program OPPIK Expanze-úvěry)

Ve spolupráci s ČMZRB umožňujeme našim zákazníkům, podnikatelům ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, kombinaci našeho financování se zvýhodněným úvěrem od ČMZRB v rámci dotačního programu Expanze. Zákazník získává financování až do výše 45 % z pořizovací ceny předmětu s 0% úrokem, odkladem splátek až na 3,5 roku a podle regionu případně i finančním příspěvkem na úrok z komerčního úvěru.

Více informací naleznete na produktové stránce


V případě vašeho zájmu o jakékoli bližší informace k dotačním programům jsme vám plně k dispozici. Lze sjednat osobní schůzku s projektovým manažerem k bezplatné konzultaci konkrétního podnikatelského/ projektového záměru. Můžeme vám poslat souhrn informací k jednotlivým dotačním programům nebo vás pravidelně informovat prostřednictvím newsletteru o aktuálních dotačních možnostech.

 Jediné, co k tomu potřebujeme, je zpětná vazba z vaší strany - tzn. zjistit, co vás skutečně zajímá a s čím bychom vám případně mohli pomoci.

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing