Přeskočit na navigaci

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností ČSOB Leasing, a.s.

 1. ČSOB Leasing, a.s. (dále jen „ČSOBL“) zpracovává osobní údaje fyzických osob, tj. osob, které s ČSOBL hodlají uzavřít smluvní vztah, osob, které s ČSOBL uzavřely smluvní vztah, osob zajišťujících pohledávky ČSOBL a statutárních orgánů a členů statutárních orgánů právnických osob, ovládající osoby a skutečných majitelů právnické osoby za účely stanovenými právními předpisy, dále za účelem jednání o poskytnutí služby, plnění smluvních závazků ČSOBL, zajištění činností a služeb souvisejících s poskytováním příslušné služby a její funkcionalitou, ochrany zájmů a práv ČSOBL, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob, nabízení obchodu a služeb v rámci souhlasu fyzických osob, a to v rozsahu osobních údajů předaných ČSOBL fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, případně jinou osobou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům ČSOBL, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má ČSOBL uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě dle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů. ČSOBL zpracovává zejména adresní a identifikační údaje. V případě, že dochází ke zpracování dalších osobních, případně citlivých údajů, jsou tyto údaje zpracovány až po uděleném souhlasu.
 2. Poskytnutí osobních údajů, které s ČSOBL hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném ČSOBL je dobrovolné, nicméně ze strany ČSOBL je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.
 3. Subjekt údajů, (dále jen „klient“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby:
  1. ČSOBL předávala identifikační osobní údaje klienta uvedené ve smlouvě (tj. v žádosti klienta o uzavření smlouvy s ČSOBL nebo v již uzavřených smlouvách klienta s ČSOBL), a to včetně rodného čísla klienta, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem a ČSOBL došlo k uzavření, případně neuzavření smlouvy, osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly nebo vzniknou vůči ČSOBL v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany klienta, osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smlouvou, případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klienta a které klient sdělil či sdělí ČSOBL nebo které ČSOBL získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy, provozovateli registru klientských informací (provozovatel registru klientských informací je uveden v dokumentu Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru,
  2. ČSOBL předávala osobní údaje (i) osobám, které ČSOBL ovládá, dále (ii) osobám ovládajícím ČSOBL a (iii) osobám ovládaným některou z osob, které ovládají ČSOBL, zejména pak Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324, ČSOB Factoring, a.s. IČ: 45794278, Českomoravská stavební spořitelna, a.s. IČ: 49241397, Československá obchodná banka, a.s. Sídlo: Michalská 18, Bratislava, 815 63, IČ: 36 854 140, (dále společně jen „subjekty skupiny ČSOB“), společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o., IČ: 26737442, a osoby, které tvoří koncern se společností BANQUE PSA FINANCE, akciová společnost, se sídlem 75 avenue de la Grande Armée, Paříž (dále společně jen „subjekty skupiny PSA“), přičemž pojmy ovládat, osoba ovládající, osoba ovládaná mají význam vymezený v § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; případně v § 74 a § 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.
  3. ČSOBL získala informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů, které jsou nutné pro posouzení jeho žádosti o případném poskytnutí služby, a to z databází provozovatele registru klientských informací a sdružení SOLUS,
  4. ČSOBL z telefonických hovorů s klientem pořizovala a uchovávala zvukový záznam. Tyto zvukové záznamy, které ČSOBL bezpečným způsobem archivuje, slouží ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a ochraně oprávněných zájmů klienta ČSOBL.
  5. ČSOBL poskytovala identifikační osobní údaje třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím se společností ČSOBL jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně. Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny:
   1. COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o., IČ: 26689511
   2. Česká pošta, s. p., IČ: 47114983
   3. Profinit, s.r.o., IČ: 25650203
   4. TRASK SOLUTIONS a.s., IČ: 62419641
   5. Logic Point s.r.o., IČ: 28877209
   6. Ing. Martin Kopta, IČ: 11211814
   7. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., IČ: 27408787
   8. Nativa Enterprise s.r.o., IČ: 25825488
   9. Solomon Software CZ s.r.o., IČ: 63077299
   10. G & C Management Consulting s.r.o., IČ: 15271684
   11. KBC Global Services, KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, IČ: 28516869
   12. Iron Mountain Česká Republika s.r.o., IČ: 25064631
   13. Libor Svobodník, IČ: 70964491
 4. ČSOBL tímto zároveň informuje klienta o skutečnosti, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů ČSOBL mohou být v průběhu trvání smluvního vztahu mezi ČSOBL a klientem předávány jeho identifikační osobní údaje uvedené ve smlouvě, a to včetně rodného čísla, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem a ČSOBL došlo k uzavření smlouvy, osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly nebo vzniknou vůči ČSOBL v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany klienta, osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smlouvou, případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klienta a které klient sdělil či sdělí ČSOBL nebo které ČSOBL získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy, k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání také společnostem, které pro ČSOBL zajišťují vymáhání pohledávek před či po ukončení předmětné smlouvy; případně zasílání korespondence, upomínek, výzev a jiných písemných sdělení ve vztahu k vymáhání pohledávek. Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje předány:
  1. PREVIA s.r.o., IČ: 60698373
  2. Interact a.s., IČ: 25051245
  3. Česká pošta, s. p., IČ: 47114983
  4. TARAKAN, a.s., IČ: 29056039
  5. Credit One a.s., IČ: 27627721
  6. JUDr. Robert Mrázik, advokát, IČ: 12721896
 5. Požádá-li klient ČSOBL o informaci o zpracování svých osobních údajů, ČSOBL je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace by mělo být sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců. ČSOBL má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu od klienta nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  5. povinnost ČSOBL poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 zákona o ochraně osobních údajů, může za ČSOBL plnit zpracovatel.
 6. Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že ČSOBL nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, s kterým má ČSOBL uzavřenu smlouvu v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může:
  1. požádat ČSOBL nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby ČSOBL nebo konkrétní zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, ČSOBL nebo konkrétní zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li ČSOBL nebo konkrétní zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na celou dobu trvání právní existence ČSOBL. Svůj souhlas neodvolá po dobu 4 let od jeho udělení. V případě, že bude mezi klientem a ČSOBL uzavřena smlouva, neodvolá svůj souhlas po dobu trvání smlouvy a po dobu dalších 10 let od splnění veškerých svých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze smlouvy zaniknou jinak.
 8. ČSOB Leasing informuje, že prostor Autocentra Čakovice na adrese Kostelecká 910, Praha 9, je sledován kamerovým systémem za účelem ochrany majetku ČSOBL, záznamy jsou archivovány. Subjekt údajů má možnost požádat ČSOBL o informaci o zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem.

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing