Přeskočit na navigaci

Ukončení smlouvy

 • Předčasné ukončení - Zákaznický úvěr

  O předčasné ukončení úvěrovévy můžete požádat pomocí online žádosti, v aplikaci eLeasing, e-mailem na info@csobleasing.cz, nebo poštou na adresu ČSOB Leasing.

  Návrh kalkulace předčasného ukončení (k datu splatnosti nejbližší splátky) Vám bude zaslán do dvou pracovních dnů na Vámi uvedený kontakt (nejrychlejší je varianta e-mailem). Kalkulace obsahuje částku doplatku budoucích splátek k úhradě, která vychází ze součtu budoucích splátek (splatných po datu předčasného ukončení smlouvy). V tomto doplatku bude zohledněna skutečnost, že doplácíte sumu budoucích splátek najednou, doplatek bude proto částečně odúročen nebo bude uplatněna škoda v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.

  Společně s kalkulací vám zašleme pokyny pro další postup a odpovědní lístek, jehož vyplněním a zasláním zpět závazně potvrdíte zájem o předčasné ukončení úvěru.

  Poté, co obdržíme Vámi vyplněný odpovědní lístek a platbu odpovídající částce zesplatnění uvedené v kalkulaci, provedeme ukončení smlouvy a zašleme Vám ukončovací dokumentaci, která obsahuje zkrácený předpis splátek, dokument o řádném ukončení, případně originál velkého technického průkazu (máme-li jej v držení).

  Při zesplatnění úvěru bude účtován administrativní poplatek dle aktuálního sazebníku.

  Časté otázky / odpovědi

  Kdy skončí pojištění předmětu financování?

  Pojištění Vašeho předmětu financování bude ukončeno den před ukončením Vašeho úvěru. Současně s kalkulací zesplatnění Vám nabídneme možnost zprostředkování zvýhodněného pojištění společností ČSOB Pojišťovací makléř (bližší informace k tomuto pojištění naleznete v sekci Pojištění po ukončení smlouvy).

  S ukončením jsem dostal fakturu na poplatek, ale tu už jsem hradil, co to má znamenat?

  Jedná se pouze o daňový doklad na uhrazený poplatek za předčasné ukončení. Tento doklad slouží pro potřeby účetnictví a částku již znovu nehraďte.

  Nerozumím tomu, proč mám v kalkulaci položku Ostatní pohledávky.

  Tato položka znamená, že v době, kdy byla kalkulace počítána, byla na smlouvě pohledávka, která byla do kalkulace zahrnuta – může se jednat o neuhrazenou splátku, penalizační fakturu, doplatek povinného ručení apod.

  Je kalkulace předčasného ukončení závazná?

  Pokud požádáte o vyčíslení částky doplacení smlouvy, tzv. předčasné ukončení, kalkulace je zcela nezávazná. Nebudete-li na kalkulaci reagovat zasláním podepsaného odpovědního lístku, smlouva pokračuje dále za stávajících podmínek.

  Předčasně ukončuji smlouvu a zároveň si beru novou smlouvu, musím hradit poplatek za předčasné ukončení?

  V případě uzavření nové smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy poplatek za předčasné ukončení hradit nemusíte.

 • Předčasné ukončení - Finanční leasing

  O předčasné ukončení leasingové smlouvy můžete požádat pomocí online žádosti, v aplikaci eLeasing, e-mailem na info@csobleasing.cz, nebo poštou na adresu ČSOB Leasing.

  Návrh kalkulace předčasného ukončení Vám bude zaslán do dvou pracovních dnů na Vámi uvedený kontakt (nejrychlejší je varianta e-mailem). Kalkulace obsahuje částku doplatku budoucích splátek k úhradě, která vychází ze součtu budoucích splátek (splatných po datu předčasného ukončení smlouvy). V tomto doplatku bude zohledněna skutečnost, že doplácíte sumu budoucích splátek najednou, doplatek bude proto částečně odúročen.

  Součástí Návrhu je i Dohoda o předčasném ukončení leasingové smlouvy a kupní smlouva. V případě, že se rozhodnete na návrh předčasného ukončení přistoupit, je potřeba dokument podepsat a odeslat zpět do naší společnosti a zároveň zaslat předepsanou částku doplatku na náš účet.

  V Návrhu jsou uvedeny podmínky ukončení smlouvy, zejména pak datum, do kterého je nutné podepsanou kupní smlouvu a předepsanou částku k úhradě doručit do naší společnosti. Při nedodržení těchto podmínek vchází v platnost rozvazovací podmínka, tj.  již není možné smlouvu předčasně ukončit k datu uvedenému v návrhu. Pokud si budete i nadále přát smlouvu předčasně ukončit, je potřeba znovu zažádat, návrh předčasného ukončení bude vypracován k následující splátce.

  Za předčasné ukončení smlouvy bude účtován administrativní poplatek dle aktuálního sazebníku.

  Časté otázky / odpovědi

  Kdo podepisuje dokumenty k ukončení smlouvy?

  Dokumenty k ukončení smlouvy podepisuje vždy zákazník. Pokud se jedná o fyzickou osobu nepodnikatele, je potřebné mít u podpisu občanský průkaz. Pokud se jedná o fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, podepisuje statutární osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. I zde je nutné prokázat totožnost předložením občanského průkazu. V případě, že se zákazník nemůže k podpisu dostavit, může pověřit zástupce, který však musí mít plnou moc, vystavenou zákazníkem, s úředně ověřeným podpisem.

  Kdy skončí pojištění předmětu financování?

  Pojištění Vašeho předmětu financování bude ukončeno dnem ukončení Vaší smlouvy. Současně s kalkulací předčasného ukončení Vám nabídneme možnost zprostředkování zvýhodněného pojištění společností ČSOB Pojišťovací makléř (bližší informace k tomuto pojištění naleznete v sekci Pojištění po ukončení smlouvy).

  Nerozumím tomu, proč mám v kalkulaci položku Ostatní pohledávky.

  Tato položka znamená, že v době, kdy byla kalkulace počítána, byla na smlouvě pohledávka, která byla do kalkulace zahrnuta – může se jednat o neuhrazenou splátku, penalizační fakturu, doplatek povinného ručení apod.

  S ukončením jsem dostal fakturu na poplatek, ale tu už jsem hradil, co to má znamenat?

  Jedná se pouze o daňový doklad na uhrazený poplatek za předčasné ukončení. Tento doklad slouží pro potřeby účetnictví a částku již znovu nehraďte.

  Je kalkulace předčasného ukončení závazná?

  Pokud požádáte o vyčíslení částky doplacení smlouvy, tzv. předčasné ukončení, kalkulace je zcela nezávazná. Nebudete-li na kalkulaci reagovat zasláním podepsaného odpovědního lístku, smlouva pokračuje dále za stávajících podmínek.

 • Řádné ukončení smlouvy

  Zákaznická smlouva končí po splnění všech podmínek daných v ustanovení Všeobecných smluvních podmínek či Smlouvě o úvěru.

  Při sjednání smlouvy je vždy stanoveno datum řádného ukončení. Podmínkou řádného ukončení smlouvy je úhrada všech závazků plynoucích z uzavřené smlouvy.

  Dva měsíce před koncem smlouvy obdržíte avízo o řádném ukončení, které obsahuje informace o podmínkách ukončení smluvního vztahu vč. pojištění a případný přehled přeplatků a nedoplatků na Vaší smlouvě.  U produktu Finanční leasing zároveň obdržíte zálohovou fakturu na kupní cenu.

  V den řádného ukončení Vám zašleme ukončovací dokumentaci, která obsahuje:

  • oznámení o řádném ukončení (včetně případné plné moci pro změnu vlastníka v technickém průkazu),

  • originál technického průkazu (máme-li jej v držení),

  • daňový doklad na uhrazenou kupní cenu (pouze u produktu Finanční leasing).

  Zásilka je odeslána doporučeně na Vaši kontaktní adresu.


  Finanční leasing s Opcí


  Smlouvy uzavřené po 1.1.2009

  Dle nové legislativy musí být finanční leasing uzavřen s možností odkupu předmětu financování, tzv. opce odkupu. Opce je vlastně předkupní právo na koupi vozu. Zákazník má tedy jistotu, že mu bude předmět financování na konci leasingové smlouvy nabídnut k odkupu.

  Podmínkou pro uplatnění opce je uhrazení všech finančních závazků na smlouvě, včetně úhrady odkupní ceny, nejpozději do data řádného ukončení smlouvy.

  Pokud nebudou v den řádného ukončení smlouvy uhrazeny veškeré závazky na smlouvě, zákazník nenávratně ztrácí právo na uplatnění opce a tím i právo na převod předmětu financování do svého vlastnictví.

  Časté otázky / odpovědi

  Co je to kupní cena?

  Částka, za kterou si od ČSOB Leasingu odkupujete předmět financování, a to po uplynutí sjednání doby trvání leasingu. Částka je předem dohodnutá při podpisu smlouvy a je v ní vyznačena, obvykle ve výši 1.000,- Kč + DPH

  Mám datum ukončení za 3 týdny, potřeboval bych, abyste mi doklady zaslali už teď, všechno mám doplaceno.

  Smlouvu není možné z účetně-daňových důvodů ukončit dříve než k datu skutečného ukončení dle smlouvy. Toto je stanoveno ve všeobecných smluvních podmínkách.

Žádost o ukončení financování

Kalkulaci Vám zasíláme na smluvní email.

Napište následující slovo pozpátku 5w6na28z

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený zákazníku, společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále jen „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje.

Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz, kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ] ochranu práv. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing