Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení. 
Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.
 

V posledních letech prošel finanční leasing řadou legislativních změn. Zde naleznete jejich přehled a řešení nabízené ČSOB Leasing.

Čím je finanční leasing výhodný? 

 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy 

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem 
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování (dle českých standardů)

Další formy finančního leasingu:

 • Zpětný leasing: specifická forma leasingu, která je založena na odkupu věci, která je již ve vlastnictví zákazníka a následném splácení formou leasingových splátek. Cílem operace je získání potřebné hotovosti pro zákazníka
 • Subleasing: předmět leasingu je se souhlasem ČSOB Leasing pronajatý formou podnájmu leasingovým nájemcem třetímu subjektu
 • PRIBOR+: leasingový úrok je smluvně vázán na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit – výsledkem jsou pohyblivé leasingové splátky
 • Eurový leasing: finanční leasing uskutečňovaný v EUR


Zde naleznete aktuální i předchozí verze všeobecných smluvních podmínek pro finanční leasing

|