Informace o registraci u ČNB

Společnost poskytuje spotřebitelské úvěry jako nebankovní poskytovatel v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále také „zákon“), a to na základě licence udělené Českou národní bankou s účinností od 30.11.2017 (udělení licence je možné ověřit v registru vedeném Českou národní bankou). Česká národní banka je zároveň orgánem dohledu dle výše uvedeného zákona.

Obecné informace o spotřebitelských úvěrech poskytovaných společností ČSOB Leasing

 • Při poskytování spotřebitelských úvěrů se ČSOB Leasing řídí zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který je účinný od 1.12.2016 (pro spotřebitelské úvěry uzavřené do 30.11.2016 platí dosavadní právní předpisy, zejména zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru).
 • V souvislosti s poskytováním spotřebitelského úvěru neposkytuje ČSOB Leasing radu podle § 85, odst. 1, ale pouze doporučení podle § 3 odst. 1 písm. a) Zákona o spotřebitelském úvěru.
 • ČSOB Leasing poskytuje spotřebiteli výhradně vázaný spotřebitelsky úvěr, který je vázaný na koupi zboží (zpravidla vozidla), které je výslovně uvedeno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Pokud je předmětem financování vozidlo (ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), musí být registrováno na území České republiky a tato podmínka musí být splněna po celou dobu trvání smlouvy o úvěru.
 • Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru: pokud je zajištění vyžadováno, jedná se zpravidla o zajišťovací převod vlastnického práva ve prospěch ČSOB Leasing a.s., vinkulace pojistného plnění, případně může být požadováno ručení třetí osobou, eventuelně zajištění formou zřízení zástavního práva k předmětu financování. Konkrétní požadavky jsou vždy uvedeny v konkrétní smlouvě o úvěru.
 • ČSOB Leasing a.s. poskytuje financování v rozmezí trvání od 6 do 84 měsíců.
 • Zápůjční úroková sazba je pouze pevná – fixní po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, která je pro konkrétní případ vždy uvedena v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.
 • Spotřebitelský úvěr není nabízen v cizí měně.
 • ČSOB Leasing, a.s. poskytuje financování výhradně na nová nebo ojetá vozidla od autorizovaných dealerů.
 • Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů najdete zde.
 • Případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit: v souvislosti se spotřebitelským úvěrem může nastat také situace, že budete muset hradit také další náklady, které nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Například se může jednat o náklady související s evidenční kontrolou vozidla, apod.; tam, kde je jejich výše známa, pak je do celkových nákladů zahrnuta (např.: správní poplatek ve výši 800,- Kč za registraci vozidla); pokud jejich výše není známa nebo není jistá, tak v celkových nákladech zahrnuta není (zpravidla se jedná o částky, které nejsou určeny zákonem nebo vyhláškou, ale řídí se poptávkou a nabídkou na trhu – poplatek za evidenční kontrolu, který se liší dle poskytovatele).
 • Obecné možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli jsou následující: splátky úvěru jsou hrazeny měsíčně, koncem, a to bezhotovostně převodem na účet věřitele.
 • Splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru, pouze v případě, že v daném konkrétním případě je mezi zákazníkem a věřitelem sjednán odklad splátek na počátku.
 • Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:

Zákazník má právo kdykoliv zcela nebo zčásti (formou úhrady tzv. mimořádné splátky) splatit úvěr dle této smlouvy. Pokud hodlá tohoto práva využít, zavazuje se informovat věřitele o svém úmyslu a věřitel bude zákazníka informovat o podmínkách předčasného splacení - doplatek bude věřitelem vyčíslen k datu splatnosti nejbližší splátky, pokud spotřebitel ve své žádosti/ oznámení neuvede jiné datum (pak bude vyčíslení provedeno k tomuto datu).

Zaplacením mimořádné splátky (částečné splacení) dojde k umoření části nesplacené jistiny. Splátky následující po mimořádné splátce do konce trvání SÚ budou proporčně sníženy. Zaplacením mimořádné splátky nedochází ke zkrácení doby trvání SÚ.

Při využití práva na předčasné splacení má zákazník právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by jinak byl povinen platit, kdyby ke snížení nedošlo. Zároveň má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, a to i částečným, přičemž výše náhrady nákladů nepřesáhne 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nepřesáhne výše náhrady nákladů 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Věřitel nebude požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru nebo v případě přečerpání, nebo pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.

 • Povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem: může nastat situace, že v rámci některých obchodních akcí věřitele, je pro získání úvěru za nabízených podmínek nutné uzavřít smlouvu o doplňkové službě, zpravidla o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla případně o havarijním pojištění předmětu financování. V takovém případě může být spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku ČSOB Leasing a.s. Konkrétní podmínky týkající se smlouvy o doplňkové službě jsou vždy součástí předsmluvních informací a smlouvy o úvěru.
 • Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru. V případě prodlení s úhradou úvěrové splátky nebo jiné platby vyplývající ze smlouvy o úvěru je věřitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení (tj. ke dni uzavření smlouvy se jedná o výši repo sazby zveřejněné Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů). Povinnost k případné náhradě újmy není úhradou úroků z prodlení dotčena. Věřitel má rovněž nárok na náhradu případných nákladů spojených s vymáháním pohledávek za zákazníkem ve výši dle skutečných nákladů. Dalším možným důsledkem může být rovněž zabavení a nucený prodej předmětu financování. Konkrétní podmínky jsou vždy upraveny v příslušném smlouvě o úvěru.
Informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

1. Kdo může financování spotřebiteli nabídnout?

Spotřebitel musí být předem informován o tom, zda ten, kdo mu financování nabízí, je k tomu oprávněn. Poskytnout spotřebitelský úvěr jsou oprávněny pouze k tomu oprávněné subjekty, v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, zejména banky nebo licencovaní nebankovní poskytovatelé (oprávnění k činnosti lze ověřit v registru vedeném Českou národní bankou, www.cnb.cz). Možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru může spotřebiteli nabídnout také zprostředkovatel. Za zprostředkovatele se podle zákona považuje každý subjekt, který splňuje podmínky zákona č. 257/2016 Sb. Spotřebitel obdrží informaci o zprostředkovateli při prvním navázání kontaktu se zprostředkovatelem.

2. Nabídková kalkulace

V orientační nabídkové kalkulaci je spotřebitel (v návaznosti na jím poptávané základní parametry – předmět financování a základní poptávka na finanční službu) informován zejména (nikoliv však výhradně) o povinných doplňkových službách, souvisejících nákladech, zápůjční úrokové sazbě, RPSN (roční procentní sazba nákladů), výši a počtu splátek a celkových nákladech spotřebitelského úvěru.

3. Spotřebitel konkretizuje svoji poptávku, podává žádost o posouzení financování

Nabídková kalkulace obsahuje širokou škálu variant, které si zákazník může vybrat. Poté, co konkretizuje zamýšlenou akontaci a dobu splácení, poskytne nám další doplňující informace na formuláři Žádost o financování (nebo tyto informace zadá zprostředkovatel do elektronického systému eLine a zákazník je potvrdí svýn podpisem) a udělí nám souhlas s dotazem do registru NRKI, abychom mohli ověřit, zda poptávané parametry financování jsou akceptovatelné. Povinnou součástí žádosti jsou i podklady uvedené v příloze a doklady prokazující příjmy zákazníka.

4. Věřitel hodnotí bonitu spotřebitele

Schvalovatel ČSOBL ověří zaslané informace (zejména údaje a podklady dokládající výši Vašich příjmů a výdajů, kterými se rozumí zejména pravidelné výdaje jako je nájemné, výživné, spoření, léky, náklady na energie/telefon/pojištění, splátky jiných úvěrů vč. hypoték či leasingů) a poptávané parametry financování a v případě, kdy by takto navržené podmínky úvěru schválil, potvrdí schválení a jeho parametry (včetně např. požadovaného zajištění), což jsou údaje, které zákazník pak obdrží v předsmluvní informaci. Spotřebitel je povinen sdělit úplné a pravdivé informace a ČSOB Leasing, a.s. je oprávněn si v případě nejasností vyžádat jejich doplnění či vysvětlení (např. doložení výpisů z účtu či jiných dokladů prokazujících výši uvedených výdajů). V případě, kdy by schvalovatel navržené financování neakceptoval z důvodu negativní informace v registru NRKI, bude vás informovat (mailem, v případě eLine bude jako důvod zamítnutí „Negativní výsledek dotazu do registru NRKI“). V případě zamítnutí je zákazník písemnou formou o tomto informován.

5. Spotřebitel obdrží předsmluvní informace a zkoumá všechny parametry nabízeného úvěru; zvažuje, zda je úvěr pro něj vhodný

Předsmluvní informace je dokument, který obsahuje komplexní informace o nabízeném úvěru, podmínkách jeho splácení, sankcích v případě nesplácení, souvisejících službách apod. Zákazník studuje Předsmluvní informaci, bližší vysvětlení pojmů najde v části Náležité vysvětlení. Pokud dojde k závěru, že nabízené podmínky jsou pro něj zajímavé, ale chce ještě některé parametry upravit (např. změnit délku splácení nebo výši úvěru), pak podává novou žádost, kde uvede změněné parametry a Věřitel ji znovu vyhodnotí a pošle mu nové předsmluvní informace. Pokud je dle Předsmluvní informace a zákazníkova přesvědčení pro něj úvěr vhodný, pak si jeden výtisk Předsmluvní informace ponechá a druhý, podepsaný, vrací zpět věřiteli (lze i prostřednictvím zprostředkovatele) a na jeho základě mu předáváme smluvní dokumentaci k podpisu. Zákazník má právo si vyžádat návrh smlouvy předem.

6. Následuje podpis smluvní dokumentace

ČSOB Leasing podepisuje smlouvy ve svých provozovnách nebo u smluvních partnerů (zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru), kteří mají platnou smlouvu o spolupráci. Neuzavíráme tzv. „smlouvy na dálku“.

7. ČSOBL = Věřitel poskytuje úvěr

Jak je úvěr poskytnut? Ve většině případů dojde k poskytnutí úvěru zákazníkovi již tím, že převezmeme jeho dluh z doplatku na kupní ceně, takže zákazník načerpal úvěr okamžikem, kdy mu dodavatel předmětu financování povolil převzít předmět financování (vozidlo) a toto zároveň obě strany potvrdily podpisem Příkazu k čerpání. Po zaslání (kopie) smluvní dokumentace (Předsmluvní informace, Smlouva o úvěru, Příkaz k čerpání a kopie faktury), je doplatek kupní ceny neprodleně věřitelem zaslán na účet dodavatele nebo zákazníka, podle dispozic uvedených v Příkazu k čerpání.

8. Spotřebiteli běží 14 dní lhůta na odstoupení od úvěrové smlouvy

Co to znamená „odstoupit od úvěrové smlouvy“? Spotřebitel vystoupil doma z nového automobilu, který si zakoupil od dodavatele a na úhradu jeho kupní ceny si vzal náš úvěr. Kupní cena byla tedy čerpáním úvěru plně uhrazena a automobil je jeho. Protože jej koupil přímo v prodejně (nenakupoval přes internet, na dálku), nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a nákup automobilu je z tohoto pohledu nevratnou skutečností. Nicméně úvěr jako takový ještě může přehodnotit a rozhodnout se, že od úvěrové smlouvy odstoupí a vrátí prostředky (které byly použity na nákup auta) včetně úroků věřiteli. Toto rozhodnutí musí být písemné, zaslané formou doporučeného dopisu nám – věřiteli. Odstoupením od smlouvy o úvěru nevzniká spotřebiteli právo ani povinnost vrátit vozidlo, ale musí vrátit leasingové společnosti peníze, kterými bylo jeho vozidlo zaplaceno, a to včetně úroků do doby jejich vrácení.
POZOR!!! Spotřebiteli odstoupením od smlouvy o úvěru okamžitě (ze zákona, toto nelze upravit jinak ani dohodou) končí i pojištění vozidla (pokud bylo sjednáno jako povinná nebo volitelná doplňková služba v rámci smlouvy o úvěru), musí si sám zajistit, aby měl alespoň nové platné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla!!!!

9. Jak zkontroluje spotřebitel průběh splácení svého úvěru?

Spotřebitel má právo na tzv. tabulku umoření, tuto službu mu poskytujeme buď přímým přístupem do on-line zákaznického softwaru naší společnosti - eLeasing, ke kterému mu heslo zašleme do 1 měsíce od čerpání úvěru nebo poštou z našeho zákaznického servisu (tel. 230 029 111). Obě služby jsou bezplatné.

10. Co když chce spotřebitel úvěr předčasně doplatit?

Zákazník má právo kdykoliv zcela nebo zčásti (formou úhrady tzv. mimořádné splátky) splatit úvěr dle této smlouvy. Pokud hodlá tohoto práva využít, zavazuje se informovat věřitele o svém úmyslu a věřitel bude zákazníka informovat o podmínkách předčasného splacení – doplatek bude věřitelem vyčíslen k datu splatnosti nejbližší splátky, pokud spotřebitel ve své žádosti/oznámení neuvede jiné datum (pak bude vyčíslení provedeno k tomuto datu). Pro spotřebitele je stanovena povinnost k náhradě nákladů s maximálním limitem 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru pro případ, že do konce smlouvy zbývá ještě alespoň 12 měsíců a 0,5 % pro kratší dobu. Zákazník má možnost splatit úvěr i částečně, formou mimořádné splátky (dojde pak ke snížení budoucích splátek, ale jejich počet se nemění). O svém úmyslu je povinen informovat ČSOBL (abychom mu platbu nevrátili jako přeplatek).

11. Jak postupovat v případě reklamace automobilu, zejména při odstoupení od kupní smlouvy?

Reklamaci vozidla uplatňuje spotřebitel přímo u dodavatele, řešení pojistné události nemá žádný vliv na závazek věřitele hradit řádně a včas sjednané splátky úvěru.

V případech, kdy nastanou podmínky pro odstoupení zákazníka od kupní smlouvy na vozidlo a písemnou formou od kupní smlouvy odstoupí, zaniká automaticky i s tím související smlouva o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel pak musí neprodleně vrátit do té doby nesplacenou část úvěru věřiteli, tedy ČSOBL.
Podklady zákazníka – spotřebitele ke schválení

Podklady zákazníka - spotřebitele ke schválení
Pokud zákazník neposkytne údaje a doklady o příjmu, nemůžeme posoudit jeho úvěruschopnost v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. a tedy nemůžeme úvěr poskytnout.
Povinné podklady
Vyplněná a podepsaná žádost podle vzoru / elektronický záznam žádosti v systému eline s podepsanou Kartou zákazníka, ve které zákazník uvede a  tzv. scoringové údaje pro zpracování hodnocení schopnosti splácet.
Identifikační doklady
Pokud je zákazník občanem ČR Pokud je zákazník cizincem s trvalým / přechodným bydlištěm v ČR
Občanský průkaz (nebo cestovní pas nebo rodný list - ve výjimečných případech) (i) Povolení k trvalému pobytu (platné min. po dobu 1 měsíce od data zaslání návrhu smlouvy s uvedením adresy trvalého bydliště v ČR),
nebo
(ii) Platný cestovní pas (příp. OP u občanů EU),
(iii) Povolení k přechodnému pobytu (pokud není doložen trvalý pobyt) (platné min. po dobu 1 měsíce od data zaslání návrhu smlouvy s uvedením adresy přechodného bydliště v ČR),
Případně
platné vízum (nahrazuje povolení k pobytu)
(platné min. po dobu 3 měsíců od data zaslání žádosti / návrhu ZS).
Povolené druhy víza:
a) zaměstnání (povolení Úřadu práce): D/VC/01.. (poslední dvojčíslí se vyplňuje dle druhu zaměstnání a vykonávané funkce),
b) zaměstnání (účast v právnické osobě, např. člen družstva): D/VC/01/36,
c) podnikání FOP: D/VC/06/-,
d) sloučení rodiny: D/VC/03/-.
Číslo bankovního účtu, ze kterého budou hrazeny platby úvěru (vlastníkem účtu musí být zákazník nebo osoba ve společné domácnosti)
Bydliště zákazníka
Ekonomické podklady
Pokud je zákazník zaměstnancem Je možné předložení podkladů k posouzení platební schopnosti klienta předem nebo přezkoumání a schválení na základě prohlášení klienta v eline a doložení příjmu až k podpisu smlouvy dle rozhodnutí schvalovatele.
i. Potvrzení příjmu od zaměstnavatele (ne starší 30ti dnů, originál)
ii. Alternativně 2 aktuální výplatní pásky
iii. Alternativně 2 po sobě jdoucí bankovní výpisy dokládající příjmy, nebo printscreen z internetového bankovnictví
iv. Alternativně printscreen příjmu interně z ČSOB (profile)
v. Příjmy zákazníka mohou být doloženy také převzatou informací o disponibilních příjmech z ČSOB
vi. Příjmy zákazníka mohou být ověřeny také schvalovacím modelem používaným v ČSOBL
 
Pokud je zákazník FOP / OSVČ a pořizuje vozidlo výhradně pro soukromé účely
Daňové přiznání s razítkem FÚ nebo kopii podacího lístku včetně příloh za poslední uzavřené období
Příjmy zákazníka mohou být doloženy také převzatou informací o disponibilních příjmech z ČSOB.
Pokud má zákazník jiné příjmy než ze zaměstnání Důchodce: aktuální důchodový výměr ne starší jednoho roku.
Na mateřské, ZTTP, ostatní: doklady o příjmu či vedlejším příjmu, alternativně shodně se zaměstnancem
Prohlášení o příjmech a výdajích (součást žádosti)
Identifikace dle AML
Identifikuje se osoba zákazníka dle zásad AML
Prohlášení o tom, zda je zákazník politicky exponovanou osobou podpisem Žádosti nebo Karty zákazníka
Další informace
V případě, že bude vozidlo dlouhodobě zapůjčeno třetí osobě nebo užíváno touto třetí osobou (nikoliv osobou blízkou), pak uvedení důvodu a identifikační doklady této osoby.
Pokud bude vozidlo určeno k zajištění mobility osoby se zdravotním omezením, pak zákazník dokládá i rozhodnutí správy sociálního zabezpečení
Není povoleno užití vozidla jako taxislužby, autoškoly, autopůjčovny
*Politicky exponovanou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů se rozumí:
 • fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
 • fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.
Vyřizování stížností a Reklamační řád

V případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování služeb ČSOB Leasing nebo máte dojem, že došlo k porušení Vašich smluvních nebo zákonných práv, máte právo si stěžovat nebo poskytnuté služby reklamovat. Postupujte prosím dle připojeného Reklamačního řádu.

Reklamační řád

Reklamační řád ČSOB Leasing, a.s. (dále jen „ČSOBL“) upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a ČSOBL v případech, kdy Klient podává ČSOBL reklamaci nebo stížnost. Účelem Reklamačního řádu je stanovit obsahové náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s jejich podáním a podmínky jejich řešení.

Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že ČSOBL nedodržela smluvní ujednání, případně že jednala v rozporu s právními předpisy. Stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování pracovníků ČSOBL, apod. Reklamace a stížnosti pro účely Reklamačního řádu dále označujeme souhrnným názvem „Podání“.

I. NÁLEŽITOSTI

Podání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČO, popř. obchodní firmu, u právnické osoby název/obchodní firmu, IČO a sídlo,
 • kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy ČSOBL k Podání,
 • číslo zákaznické smlouvy, má-li klient s ČSOBL uzavřenou takovou smlouvu,
 • popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů (např. smluvní dokumentace, dosavadní komunikace s pracovníky ČSOBL v této věci),
 • případné další náležitosti dle konkrétního produktu či služby.
ČSOBL je oprávněna vyzvat Klienta k doplnění Podání stížnosti. Pokud Klient Podání ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je ČSOBL podle dodaných údajů.

II. ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ

Klient ČSOBL může Podání uplatnit jedním z následujících způsobů:
 • v kterékoliv pobočce ČSOBL,
 • e-mailem na adresu info@csobleasing.cz
 • telefonicky na čísle 420 230 029 111,
 • písemně na adresu sídla ČSOBL: ČSOB Leasing, a. s., Právní služby a interní kontrola, Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5
V případě, že ČSOBL nevyřídí Podání do pěti dnů, vyhotoví Klientovi potvrzení o Podání, kde uvede, kdy Klient uplatnil právo reklamovat, co je obsahem Podání, jaký způsob vyřízení Podání Klient požaduje a předpokládané datum vyřízení Podání ze strany ČSOBL. Při podání e-mailem, prostřednictvím webového formuláře, telefonicky či dopisem je potvrzení Klientovi zasláno elektronicky nebo poštou. Při telefonickém podání je ČSOBL oprávněna hovory nahrávat.

III. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

V případě sporů v působnosti zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, v platném znění, se Klient může obrátit na finančního arbitra na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, případně prostřednictvím www.finarbitr.cz. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotčeno.

IV. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O JEHO VYŘÍZENÍ

 • Podání je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci nebo stížnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednáními a právními předpisy.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti je 30 dnů od doručení do ČSOBL, lhůta pro případnou opravu nebo doplnění Klientem se nezapočítává. Není-li možné reklamaci nebo stížnost v stanovené lhůtě vyřídit, ČSOBL Klienta informuje o předpokládaném termínu vyřízení.
O vyřízení Podání ČSOBL Klienta informuje písemně nebo e-mailem. Náklady spojené s vyřizováním reklamací a stížností uplatněných Klienty nese ČSOBL.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách ČSOBL https://www.csobleasing.cz, rovněž je Klientům k dispozici v pobočkách ČSOBL.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2020.Mimosoudní řešení sporů

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., je příslušným orgánem
 • v oblasti finančních služeb (např. spory ze spotřebitelského úvěru) Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (z.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi), bližší informace viz finarbitr.cz
 • v ostatních případech (např. prodej zboží), kdy není dána působnost Finančního arbitra, Česká obchodní inspekce (z.č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci), bližší informace viz coi.cz
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách