Společnost ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Na Pankráci 310/60, 14000 Praha 4, IČO 63998980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3491 (dále jen „Emitent“), tímto oznamuje, že dne 7. února 2017 rozhodla Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako jediný akcionář Emitenta, o přeměně všech tehdejších akcií emitovaných Emitentem, tj. 305 (třistapět) kusů kmenových akcií, které byly cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá (dále jen „Cenné papíry“), na akcie Emitenta, které jsou zaknihovaným cenným papírem.


Emitent tímto vyzývá vlastníky Cenných papírů, aby ve lhůtě do 30. června 2017 Cenné papíry odevzdali Emitentovi a současně při jejich odevzdání Emitentovi sdělili číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být Cenné papíry zaevidovány.


ČSOB Leasing, a.s.

Představenstvo společnosti

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách