Společnosti, členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA), se stále ve větší míře setkávají s poradenskými firmami, které se specializují na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům vyjít vstříc a poskytli následující doporučení pro hodnocení nabídek / nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel. Základem doporučení je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Jsme přesvědčeni, že respektování tohoto desatera je základem pro objektivní přístup při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Členové ČLFA tímto děkují všem klientům, kteří dále uvedená doporučení vezmou v úvahu při svém rozhodování o výběru vhodných dodavatelů (full service) operativního leasingu vozidel a správy vozového parku. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti. Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného / splátky (...tedy i nákladů) jsou: zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd vozidla.

1. Financování vozidla

Náklady na financování vozidla tvoří dvě části:

  • amortizace vozidla (rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla po slevě a zůstatkovou hodnotou stanovenou na základě zkušeností leasingové společnosti),
  • finanční služba – úrok (může být buď fixní nebo proměnlivý) Žádoucí je jednat o ceně vozidla přímo mezi leasingovou společností a dodavatelem vozidla, kde může být využito přímé partnerství mezi dodavatelem a odběratelem, které při dlouhodobém vzájemně výhodném vztahu může přinášet úspory. Další výhodou pro klienta je kvalitní odhad zůstatkové ceny vozidla spolu s možností její garance ze strany poskytovatele služby

2. Servis vozidla, opravy a pneumatiky

Náklady tvoří zejména: zajištění kompletního servisu vozidla a řešení celé oblasti pneumatik. Nabídka pro Vás obsahuje Vámi požadované služby. Vybíráním dílčích služeb, popřípadě omezování rozsahu pouze na základě ceny, může dojít ke snížení kvality celkové služby a dalším dodatečným nákladům. Způsob vyúčtování služeb je obvykle formou uzavřené či otevřené kalkulace – volba je závislá od požadavku zákazníka. Srovnávání obou variant nad rozdílnými vstupními parametry různých poskytovatelů je zatíženo subjektivním úsudkem o odhadu skutečných nákladů (pro otevřenou kalkulaci). Přímé jednání Vám přináší možnost ověření si kvality a rozsahu služby.

3. Daně a mandatorní poplatky

Náklady tvoří zejména: přihlášení a odhlášení vozidla, silniční daň, dálniční známky, poplatky za rádio. Poskytovatel je připraven pro Vás tyto služby efektivně zajistit, případné vyjmutí, či omezení některé části generuje následné administrativní náklady na řešení.

4. Pojištění

Náklady tvoří zejména následující položky: zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, havarijní pojištění zahrnující všechna obvyklá rizika, obvykle sjednané na účetní hodnotu vozidla (GAP), jiná připojištění (čelního skla, zavazadel, osob ve vozidle, právní ochrany), silniční asistence, likvidace pojistných událostí. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast služeb, kde může být přehlédnuta řada omezení, souvisejících administrativních nákladů a míra rizika, kde přímé jednání s poskytovatelem zajišťuje komplexní a detailní informaci od odborníků na tuto oblast.

5. PHM a další provozní náplně

Náklady tvoří zejména následující položky: PHM, náplň do ostřikovačů skel, motorový olej popřípadě další provozní náplně, dále pak případný náklad na správu palivové karty /palivových karet. Součástí nabídky poskytovatelů operativního leasingu a správy vozových parku není náklad na PHM, ale může být nabízeno řešení této oblasti. Vlastní náklad na tuto oblast nejvíce ovlivňuje styl jízdy Vašich řidičů a efektivita používání vozidel. Přímé jednání s poskytovatelem Vám poskytne kompletní obraz nejen o výši slev PHM, ale i o službách, popřípadě řešeních, které dlouhodobě aktivně kontrolují tuto významnou nákladovou oblast, a která nemusí být součástí vlastní měsíční splátky nájemného.

6. Struktura a výše ostatních poplatků

Náklady tvoří zejména následující položky: poplatek za správu, náklady spojené s případnou pozdní platbou splátek, případně poplatek za změny smlouvy na přání klienta. Přímé jednání s poskytovatelem Vám poskytne detailní informaci o výši poplatků a rozsahu služby, popřípadě identifikace oblastí, které nejsou součástí poptávané služby.

7. Možnost změny výše nájemného – rekalkulace

Rekalkulace nájemného / splátky v průběhu leasingové smlouvy – používá se zejména pro vyrovnání větších odchylek v ročním kilometrovém projezdu vozidla od hodnoty sjednané v leasingové smlouvě. Omezuje následné jednorázové finanční vyrovnání na konci leasingové smlouvy. Přímé jednání s poskytovatelem Vám umožňuje vyjasnění si pravidel a také poskytnutí případných referencí za účelem ověření si reálného průběhu řešení.

8. Způsob konečného vyrovnání

Závisí na zvoleném typu kalkulace a produktu. Faktory, ovlivňující vyrovnání po řádném ukončení sjednané doby nájmu celkové náklady a jejichž vliv či rozdíly doporučujeme zohlednit jsou:

  • nadměrné opotřebení (deklarováno manuálem přiměřeného opotřebení);
  • způsob zúčtování rozdílu mezi předpokládanou zůstatkovou cenou a dosaženou prodejní cenou ukončeného vozidla (tzv. ztráta z prodeje);
  • výše koeficientů za takzvané přejeté nebo nedojeté kilometry;
  • způsob zúčtování služeb servis vozidla, opravy a pneumatiky.

Přímé jednání s poskytovatelem Vám zajišťuje detailní vysvětlení nabídky.

9. Kvalita a cena služeb poradenské firmy

Účelovost poradenské služby, která není vázána na skutečně dosažené úspory na konci doby pronájmu, ale na jimi deklarované, subjektivně kalkulované, ovlivňuje výstupy při posuzování nabídek. Do vlastních nákladů je nutné promítnout i honorář těchto poradenských firem. Aktivita poradenské firmy je časově omezena, čímž vylučuje dlouhodobé efektivní řízení celé oblasti vozového parku. Je důležité ověřit si jaké jsou cíle poradenské společnosti. Je jím skutečně objektivní posouzení Vašich potřeb a jejich naplnění? Nejedná se ve skutečnosti o deklarací fiktivní úspory neobjektivním redukováním rozsahu služeb, které jsou pro naplnění Vašich požadavků nezbytné? V řadě případů vzhledem k původu osob pracujících pro tyto poradenské společnosti může docházet k zneužívání obchodních informací. Pokud zamýšlíte využít poradenskou společnost, využijte napřímo těchto služeb od poskytovatelů operativního leasingu nebo jejich dceřiných firem. Jejich honorář (pokud je vůbec účtován) je fixní cenou za službu, nikoliv provizí z fiktivních úspor.

10. Transparentnost

Přístup společností – členů ČLFA lze shrnout pod pojmem Transparentnost: jsme profesionálové, kteří Vám nic nezamlčí:

  • naši nabídku Vám srozumitelně vysvětlíme při osobním setkání;
  • předložíme Vám přehlednou a úplnou smluvní dokumentaci;
  • jsme připraveni projednávat s Vámi všechny výše zmíněné oblasti.
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách