Převod smlouvy

Dokumenty ke stažení

O převod smlouvy můžete zažádat písemně, pomocí výše uloženého formuláře - žádost o změnu subjektu.
Vyplněný formulář zašlete s příslušnými podklady na adresu: ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60, 140 00, Praha 4, emailem na: zmenysmluv@csobleasing.cz. Formulář musí být podepsán stávajícím zákazníkem i novým žadatelem. Výše poplatku a termín provedení změny se řídí platným Sazebníkem ČSOB Leasing a.s., poplatek je fakturován novému zákazníkovi.

Převod smlouvy na Fyzickou osobu podnikatele / právnickou osobu:

V případě, že jste spotřebitel (Fyzická osoba nepodnikatel) a Vaše smlouva byla uzavřena podle zákona č. 145/2010 Sb. (smlouva uzavřena po 1.1.2011), není možný standardní převod smlouvy na Fyzickou osobou podnikatele / právnickou osobu. Možným řešením je předčasné ukončení stávající smlouvy a uzavření nového Zákaznického úvěru na nového zákazníka za následujících podmínek:

  • jistina nového úvěru bude odpovídat sumě všech budoucích splátek do konce trvání smlouvy, částečně odúročených.
  • změní se výše splátky a délka splácení
  • změní se výše pojistného
Převod úvěrové smlouvy na Fyzickou osobu nepodnikatele:

V případech, kdy novým žadatelem je spotřebitel (Fyzická osoba nepodnikatel) není v důsledku aplikace zákona č.145 / 2010 Sb. možný standardní převod smlouvy. Možným řešením je předčasné ukončení stávající smlouvy a uzavření nového Zákaznického úvěru na nového žadatele za následujících podmínek:

  • jistina nového úvěru bude odpovídat sumě všech budoucích splátek do konce trvání smlouvy, částečně odúročených.
  • změní se výše splátky a délka splácení
  • změní se výše pojistného
Mohu požádat o převod leasingové smlouvy na Fyzickou osobu nepodnikatele?

Od 1.1.2011 společnost ČSOB Leasing a.s. neposkytuje finanční leasing pro fyzické osoby nepodnikatele. Z tohoto důvodu není možné převod uskutečnit. Převod leasingové smlouvy je možný pouze na fyzickou osobu podnikatele / právnickou osobu.

Jakou částku mám uvést do pole Výše kupní ceny předmětu na formuláři Žádost o změnu subjektu na Fyzickou osobu nepodnikatele, Fyzickou osobu podnikatele/právnickou osobu?

Výše kupní ceny předmětu je částka, za kterou budete prodávat vozidlo novému žadateli (zbývající částka pro doplacení zákaznické smlouvy + odstupné mezi původním a novým zákazníkem). Tato částka nesmí být nižší než 50.000,- Kč a měla by odpovídat tržní ceně vozidla, v opačném případě bude žádost zamítnuta. V případě, že bude schváleno uzavření nového Zákaznického úvěru, bude původní a nový zákazník podepisovat Kupní smlouvu, ve které bude Výše kupní ceny předmětu uvedena.

Mohu jako cizinec požádat o převod smlouvy na svoji osobu jako Fyzická osoba podnikatel nebo Fyzická osoba nepodnikatel?

Převod smlouvy není možný, naše společnost poskytuje finanční produkty pouze pro občany České republiky.

Co když mám u některé ze svých smluv neuhrazené závazky po splatnosti?

Jednou ze základních podmínek pro převod zákaznické smlouvy je uhrazení všech dosavadních závazků na všech Vašich uzavřených smlouvách.. Podáním žádosti o změnu subjektu nezaniká převádějícímu povinnost hradit splátky. V případě, že nový žadatel má uzavřeny smlouvy u naší společnosti, je nutné, aby měl uhrazeny veškeré závazky po splatnosti.

Plné moci k podpisu zákaznické smlouvy

Co když dojde k úmrtí zákazníka?

Zašlete nám, prosím, kopii úmrtního listu. Jestliže mají pozůstalí zájem o převedení práv a povinností ze zákaznické smlouvy, mohou písemně požádat o změnu subjektu zákaznické smlouvy. V opačném případě bude předmětná zákaznická smlouva ukončena dle příslušných ustanovení Všeobecných smluvních podmínek ČSOB Leasing, a.s. Seznam podkladů, požadovaných při žádosti o změnu subjektu (převedení zákaznické smlouvy) na dědice, se liší podle toho, zda se jedná o fyzickou osobu nepodnikající - či fyzickou osobu podnikatele.

Důležitá informace:
V případě, že bude dokumenty k převodu smlouvy podepisovat zmocněnec, je třeba, aby byl na plné moci podpis zmocňujícího notářsky ověřen.  Plnou moc zašlete v originále nebo, originál úředně ověřené kopie.
|