Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve skupině ČSOB. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve skupině ČSOB platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo skupinu ČSOB a skupinu KBC, našeho vlastníka, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí v naší skupině pro zpracování osobních údajů, platí i vůči dětem v nezměněném rozsahu.
Doporučujeme, abyste si podmínky pečlivě přečetli
Příklady zpracování vašich osobních údajů skupinou ČSOB
Kdy pracujeme s vašimi údaji? S kterými údaji pracujeme? Proč to děláme? Můžete to omezit?
Díváte se na naše webovky, zúčastňujete se soutěží a máte zájem o naše nabídky. Použijeme kontaktní údaje, které jste vyplnili. Na základě vašeho zájmu vám zasíláme nabídku.
Díváte se na naše webovky, zúčastňujete se soutěží a máte zájem o naše nabídky. Použijeme kontaktní údaje, které jste vyplnili. Na základě vašeho zájmu vám zasíláme nabídku.
Správce vašich údajů
Lorem ipsum
Údaje, které zpracováváme
Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců, o skutečných majitelích firem, o příjemcích plateb, ručitelích, zástavcích, pojistnících, pojištěných i oprávněných osobách.
Základní údaje
Identifikační údaje
Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz), fotografie z průkazu totožnosti, adresa bydliště, státní příslušnost, národnost, vyobrazení vašeho podpisu, IČO, adresa sídla, pokud podnikáte. Identifikační údaje jsou nezbytnou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Identifikační údaje sbíráme v rozsahu, který nám stanovují právní předpisy, jako je například zákon o bankách, zákon o pojišťovnictví, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o stavebním spoření i zákon proti praní špinavých peněz, které nám též sběr těchto údajů nařizují. Zjišťování rodného čísla nám umožňují přímo právní předpisy, např. zákon o bankách nebo zákon o pojišťovnictví.

Na vybraných obchodních místech vám umožňujeme uzavření smlouvy prostřednictvím biometrického podpisu. Ten zatím umožňujeme pouze u některých produktů a služeb, jejich počet ale neustále rozšiřujeme. Stejně tak roste počet obchodních míst, v nichž vám tuto službu poskytneme. V naší skupině můžete také využít výhody hlasové biometrie. U biometrického podpisu a hlasové biometrie používáme za účelem vaší identifikace a autentizace pouze jejich otisk, resp. jsou údaje zašifrovány, tedy nezpracováváme takové údaje, ze kterých by bylo možné napodobit vaši identitu. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto údaje použity pro výkon, resp. obhajobu práv.
Identifikační údaje
Pokud nám sdělíte své kontaktní údaje, mezi které patří především e-mail, adresa vašeho profilu na sociálních sítích a telefonní číslo, můžeme vám poskytnout komfortnější obsluhu podle vašich preferencí. Bez znalosti vašeho telefonu či e-mailu bychom vám některé naše služby ani nemohli poskytnout. Abyste mohli obsluhovat své produkty pomocí aplikací a mohli s námi komunikovat elektronicky, spravujeme vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména, hesla, PIN a další zabezpečovací prvky, které slouží k bezpečné autentizaci vaší osoby.
Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
Lorem ipsum
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách