Informace o registraci u ČNB

Společnost poskytuje spotřebitelské úvěry jako nebankovní poskytovatel v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále také „zákon“), a to na základě licence udělené Českou národní bankou s účinností od 30.11.2017 (udělení licence je možné ověřit v registru vedeném Českou národní bankou). Česká národní banka je zároveň orgánem dohledu dle výše uvedeného zákona.

Informační memorandum

 • Při poskytování spotřebitelských úvěrů se ČSOB Leasing řídí zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který je účinný od 1. 12. 2016 (pro spotřebitelské úvěry uzavřené do 30. 11. 2016 platí dosavadní právní předpisy, zejména zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru).
 • V souvislosti s poskytováním spotřebitelského úvěru neposkytuje ČSOB Leasing radu podle § 85, odst. 1, ale pouze doporučení podle § 3 odst. 1 písm. a) Zákona o spotřebitelském úvěru.
 • ČSOB Leasing poskytuje spotřebiteli výhradně vázaný spotřebitelsky úvěr, který je vázaný na koupi zboží (zpravidla vozidla), které je výslovně uvedeno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Pokud je předmětem financování vozidlo (ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), musí být registrováno na území České republiky a tato podmínka musí být splněna po celou dobu trvání smlouvy o úvěru.
 • Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru: pokud je zajištění vyžadováno, jedná se zpravidla o zajišťovací převod vlastnického práva ve prospěch ČSOB Leasing a.s., vinkulace pojistného plnění, případně může být požadováno ručení třetí osobou, eventuelně zajištění formou zřízení zástavního práva k předmětu financování. Konkrétní požadavky jsou vždy uvedeny v konkrétní smlouvě o úvěru.
 • ČSOB Leasing a.s. poskytuje financování v rozmezí trvání od 6 do 84 měsíců.
 • Zápůjční úroková sazba je pouze pevná – fixní po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, která je pro konkrétní případ vždy uvedena v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.
 • Spotřebitelský úvěr není nabízen v cizí měně.
 • ČSOB Leasing, a.s. poskytuje financování výhradně na nová nebo ojetá vozidla od autorizovaných dealerů.
 • Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů najdete zde.
 • Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:
  Zákazník má právo kdykoliv zcela nebo zčásti (formou úhrady tzv. mimořádné splátky) splatit úvěr dle této smlouvy. Pokud hodlá tohoto práva využít, zavazuje se informovat věřitele o svém úmyslu a věřitel bude zákazníka informovat o podmínkách předčasného splacení.
  Zaplacením mimořádné splátky (částečné splacení) dojde k umoření části nesplacené jistiny. Splátky následující po mimořádné splátce do konce trvání SÚ budou proporčně sníženy. Zaplacením mimořádné splátky nedochází ke zkrácení doby trvání SÚ.
 • Povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem: může nastat situace, že v rámci některých obchodních akcí věřitele, je pro získání úvěru za nabízených podmínek nutné uzavřít smlouvu o doplňkové službě, zpravidla o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla případně o havarijním pojištění předmětu financování. V takovém případě může být spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku ČSOB Leasing a.s. Konkrétní podmínky týkající se smlouvy o doplňkové službě jsou vždy součástí předsmluvních informací a smlouvy o úvěru.
Informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru
Kdo může financování spotřebiteli nabídnout?
Spotřebitel musí být předem informován o tom, zda ten, kdo mu financování nabízí, je k tomu oprávněn. Poskytnout spotřebitelský úvěr jsou oprávněny pouze k tomu oprávněné subjekty, v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, zejména banky nebo licencovaní nebankovní poskytovatelé (oprávnění k činnosti lze ověřit v registru vedeném Českou národní bankou, www.cnb.cz). Možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru může spotřebiteli nabídnout také zprostředkovatel. Za zprostředkovatele se podle zákona považuje každý subjekt, který splňuje podmínky zákona č. 257/2016 Sb. Spotřebitel obdrží informaci o zprostředkovateli při prvním navázání kontaktu se zprostředkovatelem.
Nabídková kalkulace
Spotřebitel konkretizuje svoji poptávku, podává žádost o posouzení financování
Věřitel hodnotí bonitu spotřebitele
Spotřebiteli běží 14 dní lhůta na odstoupení od úvěrové smlouvy
Jak zkontroluje spotřebitel průběh splácení svého úvěru
Co když chce spotřebitel úvěr předčasně doplatit?
Jak postupovat v případě reklamace automobilu, zejména při odstoupení od kupní smlouvy?
V případech, kdy nastanou podmínky pro odstoupení zákazníka od kupní smlouvy na vozidlo a písemnou formou od kupní smlouvy odstoupí, zaniká automaticky i s tím související smlouva o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel pak musí neprodleně vrátit do té doby nesplacenou část úvěru věřiteli, tedy ČSOBL.

Poklady zákazníka – spotřebitele ke schválení

Pokud zákazník neposkytne údaje a doklady o příjmu, nemůžeme posoudit jeho úvěruschopnost v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. a tedy nemůžeme úvěr poskytnout.
Povinné podklady
Vyplněná a podepsaná žádost podle vzoru s podpisem zákazníka, ve které zákazník uvede a potvrdí tzv. scoringové údaje pro zpracování hodnocení schopnosti splácet.
Identifikační doklady
Pokud je zákazník občanem ČR
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz (nebo cestovní pas nebo rodný list - ve výjimečných případech)
 • Číslo bankovního účtu, ze kterého budou hrazeny platby úvěru (vlastníkem účtu musí být zákazník nebo osoba ve společné domácnosti)
 • Bydliště zákazníka
Pokud je zákazník cizincem s trvalým / přechodným bydlištěm v ČR
 • Povolení k trvalému pobytu (platné min. po dobu 1 měsíce od data zaslání návrhu smlouvy s uvedením adresy trvalého bydliště v ČR),
 • Platný řidičský průkaz (lze i mezinárodní v rámci EU) nebo Platný cestovní pas (příp. OP u občanů EU),
 • Povolení k přechodnému pobytu (pokud není doložen trvalý pobyt) (platné min. po dobu 1 měsíce od data zaslání návrhu smlouvy s uvedením adresy přechodnéhobydliště v ČR),
 • Případně platné vízum (nahrazuje povolení k pobytu) (platné min. po dobu 3 měsíců od data zaslání žádosti / návrhu ZS).
  Povolené druhy víza:
  • a) zaměstnání (povolení Úřadu práce): D/VC/01.. (poslední dvojčíslí se vyplňuje dle druhu zaměstnání a vykonávané funkce),
  • b) zaměstnání (účast v právnické osobě, např. člen družstva): D/VC/01/36,
  • c) podnikání FOP: D/VC/06/-,
  • d) sloučení rodiny: D/VC/03/-.
 • Číslo bankovního účtu, ze kterého budou hrazeny platby úvěru (vlastníkem účtu musí být zákazník nebo osoba ve společné domácnosti)
 • Bydliště zákazníka
Ekonomické podklady
Prohlášení o příjmech a výdajích (součást žádosti), přičemž výdaji se rozumí zejména pravidelné výdaje jako je nájemné, výživné, spoření, léky, náklady na energie/telefon/pojištění, splátky jiných úvěrů vč. hypoték či leasingů.
Pokud je zákazník zaměstnancem
 • Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele (ne starší 30 dnů, originál)
 • Úvěr do 600 tis. Kč vč.: schvalovatel si může vyžádat 1 bankovní výpis dokládající příjem deklarovaný zaměstnavatelem. Schvalovatel může alternativně místo potvrzení příjmu zaměstnavatele akceptovat výpisy z bankovního účtu zákazníka, které dokládají jeho příjmy.
 • Úvěr nad 600 tis. Kč: 2 poslední bankovní výpisy z účtu dokládající příjem deklarovaný zaměstnavatelem
Pokud je zákazník FOP / OSVČ a pořizuje vozidlo výhradně pro soukromé účely
 • Daňové přiznání s razítkem FÚ nebo kopii podacího lístku včetně příloh za poslední uzavřené období / dvě uzavřená období
Pokud má zákazník jiné příjmy než ze zaměstnání
 • Důchodce: aktuální důchodový výměr ne starší jednoho roku.
 • Na mateřské, ZTTP, ostatní: doklady o příjmu či vedlejším příjmu, alternativně shodně se zaměstnancem
Zákazník ČSOB s bankovním účtem u ČSOB (zprostředkovatelem úvěru je ČSOB)
 • 4 po sobě jdoucí bankovní výpisy dokládající příjmy a výdaje (nebo úplné bankovní opisy měsíčních pohybů/obratů na účtu) a skutečnost, že zaměstnání je stabilní, zákazník již není ve zkušební době (bankéř může připravit na místě);
 • Alternativně doklady jako standardní zákazník
Další informace
 • Prohlášení o tom, zda je zákazník politicky exponovanou osobou*
 • V případě, že bude vozidlo zapůjčeno třetí osobě nebo užíváno touto třetí osobou, pak uvedení důvodu a identifikační doklady této osoby
 • Pokud bude vozidlo určeno k zajištění mobility osoby se zdravotním omezením, pak zákazník dokládá i rozhodnutí správy sociálního zabezpečení
*Politicky exponovanou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů se rozumí:
 • a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
 • b) fyzická osoba, která je
 • c) osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 • d) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 • e) skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách