Vyřizování stížností a Reklamační řád

V případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování služeb ČSOB Leasing nebo máte dojem, že došlo k porušení vašich smluvních nebo zákonných práv, máte právo si stěžovat nebo poskytnuté služby reklamovat. Postupujte prosím dle připojeného Reklamačního řádu.

Reklamační řád

Reklamační řád ČSOB Leasing, a.s. (dále jen „ČSOBL“) upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a ČSOBL v případech, kdy Klient podává ČSOBL reklamaci nebo stížnost. Účelem Reklamačního řádu je stanovit obsahové náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s jejich podáním a podmínky řešení. Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že ČSOBL nedodržela smluvní ujednání, případně že jednala v rozporu s právními předpisy. Stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování pracovníků ČSOBL, apod. Reklamace a stížnosti pro účely Reklamačního řádu dále označujeme souhrnným názvem „Podání“.

I. Náležitosti

Podání musí obsahovat:

Identifikaci klienta
  • jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČO, popř. obchodní firmu, u právnické osoby název / obchodní firmu, IČO a sídlo,
  • kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy ČSOBL k Podání,
  • číslo zákaznické smlouvy, má-li klient s ČSOBL uzavřenou takovou smlouvu.
  • popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů (např. smluvní dokumentace, dosavadní komunikace s pracovníky ČSOBL v této věci)
  • případné další náležitosti dle konkrétního produktu či služby.

ČSOBL je oprávněna vyzvat Klienta k doplnění. Pokud Klient Podání ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je ČSOBL podle dodaných údajů.

II. Způsob podání reklamací a stížností a způsob informování o vyřazení

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., je příslušným orgánem

  • v oblasti finančních služeb (např. spory ze spotřebitelského úvěru) Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (z.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi), bližší informace viz finarbitr.cz
  • v ostatních případech (např. prodej zboží), kdy není dána působnost Finančního arbitra, Česká obchodní inspekce (z.č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci), bližší informace viz coi.cz
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách